Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) İngilizce Eğitimi’nde Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Bağlılık ve Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Üzerindeki Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Ela BİÇER

Supervisor: İlknur Reisoğlu

Abstract:

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin MOOC kullanımlarının davranışsal, bilişsel, sosyal, duyuşsal bağlılıklarını ve öz düzenleyici öğrenme becerilerini ne düzeyde ve nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada sorularını cevaplamak amacıyla nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasını içeren karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle EBA platformu üzerinden yapılan uygulamaya katılım sağlayan 60 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. MOOC Bağlılık Ölçeği, Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği ve görüşme formundan yararlanılarak veriler toplanmıştır. Nicel veriler betimsel ve kestirimsel istatistik teknikleriyle analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda EBA platformunun ortaokul öğrencilerinin davranışsal, bilişsel, sosyal, duyuşsal bağlılıklarını ve öz düzenleyici öğrenme becerileri üzerindeki etkisinin yüksek düzeyde ve olumlu yönde bir etkisi olduğu görülmüştür. EBA’ da bulunan video, test, alıştırma, etkinlik ve tartışma formu gibi içeriklerin ortaokul öğrencilerinin bağlılıklarını ve öz düzenleyici öğrenme becerilerini olumlu yönde desteklediği görülmüştür. EBA’nın ortaokul öğrencilerinin bağlılık ve öz-düzenleyici öğrenme becerileri üzerindeki etkisini artırabilmek amacıyla detaylı ve dikkat çeken konu anlatım videolarının arttırılması, kelime ezberleme ya da grammer çalışma yapılması için oyunlar oluşturulması ve kolaydan zora doğru yapılandırılmış alıştırma, test gibi etkinliklerin eklenmesi gibi düzenlemelerin yapılması faydalı olabilir.