Eğitim kurumu yöneticilerinin kişilik özelliklerinin benimsedikleri liderlik tarzları üzerindeki rolünün incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: ŞULE CIVGAZ KAZANCIOĞLU

Supervisor: Çiğdem Berber Çelik

Abstract:

Bu araştırma, okul yöneticilerinin sahip oldukları kişilik özelliklerinin benimsemiş oldukları liderlik tarzları üzerindeki rolünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Rize ilinde MEB'e bağlı okullarda görev yapmakta olan 154 Müdür ve 184 Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam 338 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24 istatistik programı kullanılmış olup tanımlayıcı ve çıkarımlı istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; dönüşümcü liderlik tarzı ile dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk arasında pozitif yönde anlamlı; serbestlik tanıyan liderlik tarzı ile dışadönüklük, deneyime açıklık ve yumuşak başlılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Kişilik özelliklerinin dönüşümcü liderlik tarzının %6' sını, etkileşimci liderlik tarzının %4'ünü ve serbestlik tanıyan liderlik tarzının %10' unu açıkladığı da ortaya çıkmıştır. Ayrıca, benimsenen liderlik tarzlarının yönetsel pozisyona ve yöneticilikte geçen süreye göre farklılık gösterdiği tespit edilirken cinsiyete göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Anahtar kelimeler: Liderlik, dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik, serbestlik tanıyan liderlik, kişilik