EXAMINATION OF HOW AN INTERACTIVE ELECTRONIC BOOK DEVELOPED BASED ON PREDICTION OBSERVATION EXPLANATION METHOD SUPPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS' DEVELOPMENT OF MISCONCEPTION, SELF-REGULATION AND COGNITIVE ENGAGEMENT


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Nazmiye ÇIRAKOĞLU

Co-Supervisor: Seyhan Eryılmaz Toksoy

Supervisor: İlknur Reisoğlu

Abstract:

 

Bu çalışmanın amacı, fizik dersinin ısı ve sıcak ünitesine yönelik olarak Tahmin, Gözlem, Açıklama yöntemi üzerine temellendirilmiş etkileşimli e-kitabın lise öğrencilerinin kavram yanılgılarını giderme, bilişsel bağlılık ve öz-düzenleyici öğrenmeleri üzerinde gelişimine neden olup olmadığını ve bu bilgi ve becerilerin gelişiminde nasıl etkili olduğunu belirlemektir. Çalışmada karma yöntemlerden biri olan açıklayıcı desen tercih edilmiştir. Çalışma 31 lise öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Kavram yanılgısı belirleme ölçeği, öz-düzenleyici öğrenme ölçeği, bilişsel bağlılık ölçeği ve odak grup görüşmelerinden yararlanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama süreci toplamda 8 hafta sürmüştür. Nicel veriler parametrik test varsayımlarını karşılamadığından Wilcoxon işaretli sıralar testi uygulanarak analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda TGA yöntemi üzerine temellendirilen etkileşimli e-kitabın lise öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu görülmüştür. E-kitapta yer alan kavram karikatürleri, animasyon, sürükle bırak etkinliklerinin günlük yaşamdan örnekler üzerine tasarlanıp hazırlanmış olmasının öğrencilerin ısı ve sıcaklık ünitesine yönelik kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kolaylıkla anlamalarına yardımcı olduğu anlaşılmıştır. TGA yöntemi üzerine temellendirilen e-kitabın lise öğrencilerin bilişsel bağlılıklarını da desteklediği tespit edilmiştir. E-kitapta bulunan etkileşimli video, kavram karikatürü, etkileşimli grafik, infografik, animasyon gibi farklı formda materyallerin bulunmasının ders sürecinde merak uyandırılmasını, dersin hızlı geçmesini, zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılmamasını, dikkatin tamamen materyalde olmasını, aktif katılımın sağlanmasını desteklediği tespit edilmiştir. TGA yöntemi üzerine temellendirilen e-kitabın lise öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenmelerini desteklediği belirlenmiştir. E-kitap kullanırken öğrencilerin; bireysel çalışma imkânı bulabilmelerinin, eksik ve yanlış öğrenmelerini belirleme imkânı bulmalarının öz-düzenleyici öğrenme açısından faydalı olduğu anlaşılmıştır.