Örgütsel vatandaşlık davranışının kişilik özellikleri ve örgütsel sosyalleşme açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Talip Bektaş

Supervisor: Çiğdem Berber Çelik

Abstract:

Bu araştırma, öğretmenlerin kişilik özellikleri ve örgütsel sosyalleşme düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki rolünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars ili merkez ilçesinde çalışmaya gönüllü olarak katılan 408 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanı sıra ''Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği'', ''Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği'' ve ''Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi'' kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışı ve tüm alt boyutları ile örgütsel sosyalleşme alt boyutları arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarının tamamı ile beş faktör kişilik ölçeği alt boyutlarından yumuşak başlılık ve sorumluluk arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Yine centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem ile deneyime açıklık arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine vicdanlılık ve sivil erdemle dışadönüklük arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.