Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılan Eğitim Modellerine Yönelik Üniversitede Görev Yapan Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Hazel Karafazlı

Supervisor: Fazilet Taşdemir

Abstract:

Bu araştırma üniversitede görev yapan yöneticilerin yükseköğretimde uzaktan eğitim sürecinde kullanılan eğitim modelleri hakkındaki görüşlerini inceleme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç doğrultusunda yöneticilerin uzaktan eğitim modellerine bakış açılarının cinsiyet, kıdem, statü, branş değişkenleri ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma nitel paradigmayı temele alan bir olgubilim çalışmasıdır.

Araştırmanın evreni, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 131 yöneticidir. Örneklem, araştırmaya gönüllü olarak katılan 93 yöneticiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştırVeriler SPSS 23 programında analiz edilmiştir. Verilerin çözümlemesinde Ki-Kare uyum analizi tekniği kullanılmıştır.

Araştırmanın sonucunda; kıdem, statü, branşdeğişkenleriyle üniversitede görev yapmakta olan yöneticilerin uzaktan eğitim modellerine bakış açıları arasında uyum olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni için yapılan analizde iki farklı sonuç elde edilmiştir. Uzaktan eğitim modellerine genel bakış açılarıyla cinsiyet değişkeni arasında uyum tespit edilirken; cinsiyet değişkeni ile uzaktan eğitim modellerinde öğrenciyi değerlendirme amaçlı yapılan sınavları güvenilir bulmaya yönelik madde arasında uyum tespit edilmemiştir.

Yöneticilerin; karma (hibrit/harmanlanmış) eğitim modelini en etkili; asenkron eğitim modelini en düşük etkili uzaktan eğitim modeli olarak gördüğü, uzaktan eğitim modellerindeki hedef ve çıktıların her modelde aynı düzeyde karşılanmadığını düşündükleri tespit edilmiştir.

Uzaktan eğitime dair eğitim alıp almama ile uzaktan eğitim deneyimine sahip olma durumlarının uzaktan eğitim modellerine bakış açıklarını etkilediği görülmüştür. Yöneticilerin uzaktan eğitim iletişim araçlarına bakış açıları incelendiğinde; bilgisayarın en etkili; mektubun en düşük etkili uzaktan eğitim iletişim yöntemi olarak görüldüğüsonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan eğitimde ölçme araçlarında ki güvenirlik problemlerine dair; kopya çekilmesini engelleyecek gözetim mekanizmasının olmamasının en önemli; açık uçlu soru, ödev ve projelerin değerlendirilmesinde genellikle dereceli puanlama anahtarının (Rubrik) kullanılmamasının en az önemli güvenirlilik problemi olarak görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Modelleri, Eğitim Yöneticileri, Yöneticilerin Bakış Açıları, Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme