Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları ile Okul İklimi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Gökhan Maşeroğlu

Supervisor: Çiğdem Berber Çelik

Abstract:

Bu araştırmadaki temel amaç, öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları ile okul iklimi algıları ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Rize'de bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem bu okullardan rastgele örnekleme yoluyla seçilen 519 öğretmenden oluşturmaktadır. Verileri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Adanmışlık Ölçeği, Okul İklimi Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda örgütsel adanmışlık ile okul iklimi ve yaşam doyumu arasında orta düzeyde, doğrusal, pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca normatif adanmışlık düzeyinin okul iklimine anlamlı katkı sağladığı ve tüm alt boyutların okul iklimindeki değişimi yüzde 26 oranında açıkladığı; duygusal adanmışlık düzeyi ile normatif adanmışlık düzeyinin yaşam doyumuna anlamlı katkı sağladığı ve tüm alt boyutların yaşam doyumundaki değişimi yüzde 19 oranında açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.