Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Çocuk Sevgisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.5, no.10, pp.269-281, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Olası Benliklerin İncelenmesi

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.53, pp.7499-7509, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Globalization on Peace: An Evaluation From the Overview of Social Studies Student Teachers

Turkish Journal of Teacher Education, vol.7, no.2, pp.61-71, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

PESA International Journal of Social Studies, vol.3, no.4, pp.220-230, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrenci Topluluklarının Toplumsallaşmada Yeri ve Önemi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmeni Adayların Nükleer Santralle İlgili Metaforlar

ı. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi,, vol.3, no.4, pp.7-17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik BirAraştırma

PESA ULUSLARARASISOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, no.4, pp.220-230, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Etkililiğinin İncelenmesi

Electronic Turkish Studies, vol.12, no.18, pp.671-686, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Relative Investigation on Purposes of Computer and Internet Use of Prospective Geography Teachers in Turkey and China

Educational Research and Reviews, vol.10, no.5, pp.1173-1184, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ilköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarında Vatandaşlık Bilgileri ile İlgili Kavram Yanılgıları

The Journal of Academic Social Science Studies, no.34, pp.373-383, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına ve Akademik Başarıları Üzerine Etkileri

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.10, no.1, pp.1-16, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zihin Haritalama Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.33, pp.443-454, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

"The Possible Reasons and Alternative Understandings of University Student Teachers in Different Programmes about biodiversity”

Electronic Journal of Social Sciences, vol.13, no.49, pp.84-103, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

”The Possible Reasons and Alternative Understandings of University Student Teachers in Different Programmes about biodiversity” Concept

Electronic Journal of Social Sciences, vol.13, no.49, pp.84-103, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Views of Pre-service Primary School Teachers Regarding Computer Assisted Environmental Education",

Academic Journals Educational Research and Reviews, vol.9, no.2, pp.51-58, 2014 (National Refreed University Journal)

Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Kavramlarına Yönelik Bilişsel Anlayışları",

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.1387-1419, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Öğretmen Adaylarının Drama Öz Yeterliği ve Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık Bilgileri Konularında Drama Kullanımı

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, no.3, pp.1004-1016, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

, "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları",

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.67-81, 2012 (National Refreed University Journal)

The Landslide Example Of Multimedia Applications in Geography Courses

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.1904-1922, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Coğrafya 10 Sınıf Ders Kitabının Farklı Okullara Göre Okunabilirliği Ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.2, no.18, pp.613-622, 2010 (Other Refereed National Journals)

GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI KARŞISINDACOĞRAFYA EĞİTİMİ

Milli Eğitim, 2009 (Other Refereed National Journals)

Günümüz Dünya Sorunları Karşısında Coğrafya Eğitimi

Milli Eğitim, pp.175-191, 2009 (National Refreed University Journal)

İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Göre Bir Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.208-233, 2007 (National Refreed University Journal)

"Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuzunun Değerlendirilmesi

Milli Eğitim, pp.138-152, 2007 (National Refreed University Journal)

Özel Dershanelerde Coğrafya Öğretimi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.279-292, 2007 (National Refreed University Journal)

Lise Ülkeler Coğrafyası Eğitiminde Verimliliği Yükseltmenin Başlıca Yöntem Ve İlkeleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.12, no.1, pp.211-223, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM ALGISI (TRABZON ÖRNEĞİ )

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.581-585

ÇEVRE EĞİTİMİNDE DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1199-1204

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ARCS MOTİVASYON MODELİ: DERS PLANI ÖRNEKLERİ

II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.357-364

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyoloji kavramına ilişkin metaforik algıları

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARINA SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞI

2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1193-1198

OTANTİK ÖĞRENMENİN ÇEVRE EĞİTİMİNDE KULLANIMI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.574-580

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ekonomiye İlişkin Metaforları

7. Uluslararası SosyalBilgiler EğitimiSempozyumu, Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.161-169

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERALGILARI

“Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.175-184

Levine’nin “Zaman Coğrafyası” Adlı Eseri Üzerinde Eğitimsel BirDeğerlendirme

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, 8 - 10 November 2018, pp.374-381

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Beşeri Bir Unsur Olarak Köprü ve Değirmen Üzerine Düşünceleri

II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VEAKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.86-93

İbn Haldun’un Eğitim Anlayişinin Değerler Eğitimi Bağlaminda Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.209-2013

Çevre Dostu Ürünlerin Kullanımında Çevre Eğitiminin Yeri ve Önemi

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.330-338

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilim Konuları İle İlgili Görüşleri

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.170-175

Tarih Öğretmen Adayları Olası Benliklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 28 June - 01 July 2018

Öğretmen Adaylarının Birleşmiş Milletler Algıları

iges 2018, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.1-5

ibni haldunun değerler eğitimi

itead, Rize, Turkey, 28 - 30 October 2018, pp.1-5

Tarih Öğretmen Adayları Olası Benliklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 28 June - 01 July 2018, pp.108

Sosyal Bilgiler Dersinde İş Birliği Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018, pp.112

Duyarlılık ve Estetik Değerlerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Belirlenmesi

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 11 - 14 April 2018

Öğretmen Adayları Olası Benliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu/ International Symposium on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.120

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Çocuk Sevgisi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu/ International Symposium on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.185

Duyarlılık ve Estetik Değerlerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Belirlenmesi

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.534-535

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRECİ” ALGILARININ METAFORLA ANALİZİ

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.889

Öğrenci Velilerinin Doğal Afetlerle İlgili Düşüncelerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

INTERNATİONAL CONGRESS ON THE 75TH ANNİVERSARY OF TGS - TCK 75. KURULUŞ YILI ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 - 10 November 2017

Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

3rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.370

Sınıf Öğretmeni Adayların Nükleer Santralle İlgili Metaforları

İCPESS,Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 9 - 11 November 2017

Lise Öğrencilerin Lokal (Yerel) Coğrafya ile İlgilerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması (Bulancak Örneği

INTERNATİONAL CONGRESS ON THE 75TH ANNİVERSARY OF TGS - TCK 75. KURULUŞ YILI ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 October - 10 November 2017

Üniversite Öğrenci Topluluklarının Faaliyetlerinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.113

Topluma Hizmet Uyguaması Dersini alan THU Öğretmen Adaylarının Değer Yansımalarının incelenmesi

xvIIİ AMsE:AMcEwAER CONGRESS,Teaching and training today for tomorrow, 30 May - 02 June 2016

The Using of Documentary Films in the Environmental Education

4th International Geography Symposium, 23 - 26 May 2016 Sustainable Development

Topluma Hizmet Uygulaması Dersini Alan THU Öğretmen Adaylarının Değer Yansımalarının İncelenmesi

XVIII CONGRESS AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

The use of modern education technology in social courses ”Modern Eğitim Teknolojilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı ”

V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ”, 5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005

Sınıf Öğretmenlerinin Coğrafya Tutum Ve Başarılarının Onların Düşünme Sitilleri İle ilişkileri

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.775

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders Anlatımında Yerel Tarihe Verdikleri Önem (Rize Örneği)

VII. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.121

Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Sosyal Ağların Kullanımı (Rize Örneği)

VII. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.120

Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre, Doğal Afetler Eğitiminde Medyanın Etkileri

VII. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.121

Öğretmen Adaylarının Siyasi Coğrafyaya Yönelik Tutumları: Rize Örneği

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 October 2014 - 24 October 2010, pp.10

Dünya Atasözlerinden Örneklerle Doğal Afetlerin Halk Kültürüne Yansımalar

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1, no.1, pp.20

Dünya Atasözlerinden Örneklerle Doğal Afetlerin Halk Kültürüne Yansımaları: Benzerlikler

VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.1

Küreselleşme Kavramının Sosyal Bilgiler Ve Coğrafya Kitaplarındaki Yansımaları

VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.1

İbni Haldun’un Düşüncelerinin Coğrafi Bir Perspektifle İncelenmesi

The 3 rd International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2013, pp.308

. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması

11. Ulusal sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.383

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Vatandaşlık Bilgileri İle İlgili Kavram Yanılgılarının Zihin Haritalama Tekniği İle Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Değişen Dünya’da Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012

Primary School Student Teachers’ Attitudes Towards Environmental Education In Turkey.

European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting: Geography, Atina, Greece, 2 - 05 June 2011, pp.1-30 Sustainable Development

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisiyle İlgili Yanılgıları

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.1

Views Of the Prospective Primary School Teacher Regard Computer Assisted Environmental Education

4th International Computer And Instructial Technological Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.1015-1019 Sustainable Development

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları.

4th International Computer And Instructial Technological Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.631-638

İlköğretimde Doğal Afetler Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.

20. Eğitim Bilimleri Kurultayı., Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2010, pp.462-463

Doğal Afetlere İlişkin Öğrenci Metaforları

20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 September - 10 October 2010, pp.464

Is New Teaching Programs Successful to Develop Turkish Elementary Students’ Attitudes Towards Environment?,

European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting, Prague, Czech Republic, 08 May 2010, pp.1-19

An Evaluation of the Attitudes of Geography Teacher Candidates Towards Computer in China

10th.International Educational Technology Conference & Exhibition, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.104-109

A Relative Investigation on Purposes of Computer and Internet Using of Prospective Geography Teachers’xx in Turkey And China ”,

10th.International Educational Technology Conference and Exhibition, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.46-51

A Relative Investigation on Purposes of Computer and Internet Using of Prospective Geography Teachers' in Turkey And China

10th.International Educational Technology Conference & Exhibition, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.46-51

Exploiting Research-based learning Resources Under the new Geography Curriculum in China

HERODOT Conference: ‘Celebrating Geographical Diversity’, Balıkesir, Turkey, 28 - 31 May 2009, pp.1-6

The Importance of Environment Education in Turkish Primary Schools

International Conference, Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation, 06 June 2008

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ailenin Yeri Ve Önemi

III. Sosyal Bilgiler Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 20 June 2007, pp.554-561

Rize Ve Çevresinin Halk Kültürüne Etkileri

Rize Valiliği 1.Rize Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.686-692

Rize İli Çevresindeki Su Değirmenleri

Rize Valiliği 1.Rize Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.634-639

Öğrenci Merkezli Öğretimde Türkiye Coğrafyası Dersi Öğretimi

VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri sempozyumu, Magosa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, pp.1602-16014

Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Öğretiminde Uygulanması

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 September - 30 May 2005, pp.689-697

Çoklu Ortam Uygulamalarının Coğrafya Eğitiminde Kullanımının Yeri Ve Önemi

V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.191-197

Modern Eğitim Teknolojilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı

V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.573-580

The Naturalist Intelligence And Geography Teaching

Natural Environment and Civilization, Proceeding of The Third Turkey-Romania Geographical Academic Seminar, Balıkesir, Turkey, 15 - 24 September 2005, pp.239-246

Coğrafya Derslerinde Beyin Fırtınası Yönteminin Kullanımı

II. Sosyal Bilgiler Kongresi, Van, Turkey, 26 - 28 May 2005, pp.689-697

Açık Öğretim Lisesi Coğrafya Ders Kitaplarının Öğretim Yöntem Ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004, pp.1-10

Çoklu Zeka Kuramının Coğrafya Öğretiminde Uygulanabilirliği

I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 May 2003, pp.62-71

Liselerde Ülkeler Coğrafyası dersi Öğretiminde Verimliliğin Artırılmasında Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

XI Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi 23-26 Ekim, Lefkoşa, Kıbrıs., Lefkoşa, Turkey, 23 - 26 October 2002, pp.374-375

Books & Book Chapters

Teknolojik Afetler

in: Günümüz Dünya Sorunları, Hamza AKENGİN, İskender DÖLEK, Editor, pegem, Ankara, pp.359-370, 2018

Terör

in: Günümüz Dünya Sorunları, Hamza AKENGİN, İskender DÖLEK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, 2018

İBNİ HALDUN’UN DEVLETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE SİYASİ COĞRAFYAAÇISINDAN BİR BAKIŞ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç Dr. Murat Cem DEMİR, Dr. Öğr Üyesi Olcay TİREDr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS,Dr. Öğr. Üyesi Uğur Köksal ODABAŞ, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.371-387, 2018

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRECİ” ALGILARININ METAFORLA ANALİZİ

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.518-529, 2017

Nicel Araştırmalar

in: Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Ve Teknikler, Nurettin Ö., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.52-83, 2016

Dodurga'da Sosyo Ekonomik Değişimler

Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon, 2014 Sustainable Development

Evren VE Dünya

in: Genel Fiziki Coğrafya, H. Akengin İ.Dölek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.35-64, 2014

Evren VE Dünya

in: Genel Fiziki Coğrafya, Hamza Akengin, İbrahim Dölek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.35-64, 2013

Ekonomi

in: Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ali Sinan BİLGİLİ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.55-64, 2008

Other Publications