Lise Matematik Öğretmenlerinin Dinamik Geometri Yazılımı Kullanılan Etkinlikler Geliştirmelerine Yönelik Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi


Atasoy E. (Executive)

TUBITAK Project, 2023 - 2026

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2023
  • End Date: April 2026

Project Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin gün geçtikçe kolaylaşması öğrenme ortamlarının yapısını değiştirmiş, öğrenmeyi kolaylaştırıp derinleştirecek birçok imkânı öğrencilerin kullanımına sunmuştur. Bu durum öğrencilerin mevcut imkanların nasıl daha etkili ve verimli kullanabileceğine yönelik eğitimcilerin incelemesi gereken sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri teknolojinin sunduğu imkanları ortaya çıkarabilecek bir öğrenme ortamının nasıl oluşturulabileceğidir. Mevcut çalışma ile böyle bir ortamın oluşturulmasında birincil öneme sahip olan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Bunun için öğretmenlerin dinamik geometri yazılımları (DGY) yardımıyla öğrencilerin üst düzey düşünmelerini harekete geçirecek etkinlikler hazırlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeye yönelik bir mesleki gelişim programı (MGP) tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca MGP’nin değerlendirme aşamasında programa katılan öğretmenlerin öğrencilerinin keşfetme, varsayımda bulunma, gerekçelendirme ve genelleme yapma (KVGG) bilişsel süreçlerindeki değişim incelenecektir. Böylece öğretmenlerin derslerine teknolojiyi aktif bir şekilde entegre etmeleri, DGY’leri derslerinde etkin bir şekilde kullanmaları ve öğrencilerin KVGG süreçlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Karma yaklaşımın temel alındığı bu projenin çalışma grubunun Trabzon ve Rize’de devlet okullarında çalışan 5 ve üzeri deneyim yıllarına sahip 30 lise matematik öğretmeninden (20 deney+10 kontrol grubu) ve seçilen 8 öğretmenin (4 deney+4 kontrol) öğrencilerinden oluşturulması planlanmaktadır. Öğretmenlerin MGP öncesi ve sonrası hazırladıkları etkinlikler, ders gözlemleri, mülakatlar, öğrencilerin KVGG gelişimine yönelik ön ve son testler projenin nitel ve nicel verilerini oluşturmaktadır. Öğretmen etkinliklerine betimsel, gözlemlere ve mülakatlara ise içerik analizi yapılacaktır. KVGG bilişsel gelişim ön-son testlerin nicel analizinde kategorik puanlar lineer puanlara dönüştürülecek ve istatistiksel olarak karşılaştırılacaktır. Bu analizler sonrası ulaşılan sonuçlar birbirleri ile ilişkilendirilerek sunulacaktır. Öğretmenlerin DGY destekli etkinliklerinin niteliğindeki gelişim ve bu öğrenme ortamındaki öğrencilerdeki KVGG gelişimi teorik çerçevede temel alınan bileşenler açısından ele alınarak MGP süreci değerlendirmesi tamamlanacaktır. Proje çalışmalarının 26 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında uygulanan eğitimin öğretmenlerin etkinlik tasarlama, değerlendirme, uygulama becerilerine ve öğrencilerin geometrik düşünmelerine katkısıyla ilgili sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu çıktılar öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesine ve geometri öğretiminin kalitesini artırmaya yönelik bir çabanın ürünü olacaktır. Dolayısıyla proje sürecinde ortaya çıkan ürünler hem akademisyenlere hem de öğretmenlere hitap eden geniş bir perspektiften oluşacaktır. Ayrıca proje kapsamında tasarlanan etkinlikler ve öğrenci KVGG gelişimini belirleyen sorular web sayfası-sosyal medya üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulacağından MGP’nin içeriğinden ve oluşan kaynaklardan ülke genelindeki öğretmenler, akademisyenler ve öğretmen adayları faydalanabilecektir.