PERİFERİK İNTRAVENÖZ KANÜL YERİ VE KULLANILAN ASEPTİK SOLÜSYONUN TROMBOFİLEBİT GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ


Albayrak Ö.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi - 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012, vol.1, pp.478

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.478
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Bu araştırma periferik intravenöz kanül (PVK) yeri ve kullanılan aseptik solüsyonun trombofilebit gelişimi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Yapılan araştırma tek grupta ön test- son test yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Kasım 2010- Ocak 2012 tarihleri arasında 341 PVK gözlemlenerek toplandı. Belirlenen aseptik solüsyonlar sırası ile alkol (%70), povidon iyod (%10) ve klorheksidin (%2) solüsyonu kullanılarak; kanül yerleri elüstü, önkol ve kübitalfossa veni ise hastaya uygun belirlenerek işlem uygulandı. PVK bölgesi trombofilebit yönünden 24 saatte bir, en fazla dört gün süre ile

belirlenen flebit skalası doğrultusunda gözlemlenerek değerlendirildi ve hasta bilgileri hasta tanıtıcı bilgi formuna kaydedildi. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular:

Çalışma sonunda PVK’ya bağlı trombofilebit gelişimine en az neden olan aseptik solüsyonun povidon iyod (%10) olduğu ve seçilen kanül yerlerinden PVK’ya bağlı trombofilebit gelişimine en az neden olan kanül yeri ise elüstü olarak bulundu.

Tartışma ve Sonuç:

Araştırma sonucunda PVK’ya bağlı trombofilebit gelişiminin önlenmesinde doğru aseptik solüsyonun ve doğru kanül yerinin seçilmesi, trombofilebiti etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi ve PVK uygulaması için rehber oluşturulması önerilebilir.