Treatment Of Alveol Cleft With Allograft: A Case report


Halat İ. B., Balaban E., Haşimoğlu E., Karabağ M., Çıralık E. C.

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 29th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2022, pp.248

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.248
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Cleft lip and cleft palate are malformations that occur as unilateral or bilateral due to genetic and environmental factors.Moreover,an important stage of cleft lip and palate is alveolar cleft repair.Grafting methods for alveolar cleft repair provide stabilization of the arch and fusion of segments,protect the bony supports of adjacent teeth.At the same time,it restores the continuity of the maxilla in the pyriform rim,supports the ala nasi,and provides stability and support for the nose. Case: A 12-year-old male patient with no systemic disease was admitted to our clinic with the complaint of alveolar cleft.As a result of clinical and radiological examination,alveolar cleft and supernumerary tooth were detected in left maxillary canine region,and patient was put under general anesthesia.After the incision line was determined and local anesthesia was applied,sulcular and vertical incisions were made in the cleft area.Following the removal of the subperiosteal flap,the supernumerary tooth was extracted.The nasal base was created in the superior direction by shifting the coronal part of the flap. For bone repair of the defect, blood was taken from the patient and centrifuged, and autologous fibrin glue was mixed with allograft to obtain a sticky bone and placed in the defect area together with CGF.The palatal part of the flap was shifted to ensure mucosal integrity on the palatal defect. Conclusion: After the grafting with sticky bone graft in alveolar cleft repair,postoperative radiological and clinical follow-up of the patient,alveolar defect repair were proven to be successful,and continuity of the nasal floor was ensured.

Giriş: Dudak damak yarıkları genetik ve çevresel faktörlerle ortaya çıkan tek veya çift taraflı oluşan malformasyonlardır. Dudak damak yarıklarının önemli bir aşaması da alveol yarığı onarımıdır. Alveol yarığı onarımı için greftleme yöntemleri arkın stabilzasyonunu ve segmentlerin birleşmesini sağlar,komşu dişlerin kemik desteklerini korur.Aynı zamanda priform rimdeki maksillanın devamlılığıını geri kazandırır, ala nasiyi destekler ve burun için stabilite ve desteklik sağlar. Vaka: Sistemik hastalığı olmayan 12 yaşındaki erkek hasta alveolar yarık şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Hastaya klinik muayene ve radyolojik inceleme sonucunda sol maksiller kanin bölgesinde alveol yarığı ve sürnümerer diş tespit edilip genel anesteziye alınmıştır. İnsizyon hattı belirlenip, lokal anestezi yapıldıktan sonra yarık bölgesine sulkuler ve vertikal insizyonlar yapılmıştır. Subperiostal flep kaldırılmasını takiben sürnümerer dişin çekimi yapılmıştır. Flebin koronal kısmı kaydırılarak superior yönde burun tabanı oluşturuldu. Defektin kemik onarımı için hastadan kan alınıp santrifüj edilmiş ve otolog fibrin yapıştırıcısı allogreftle karıştılıp sticky bone elde edilip CGF ile birlikte defekt bölgesine yerleştirilmiştir.Flebin palatinal kısmı kaydırılarak defekt palatinalinde mukoza bütünlüğü sağlandı. Sonuç: Alveoler yarık onarımında, sticky bone kemik greftiyle yapılan greftleme sonrasında hastanın postoperatif radyolojik ve klinik takip sonucu, alveol defekt onarımı başarılı bulunmuştur ve burun tabanı devamlılığı sağlanmıştır.