Cinsiyet Değişkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Algıladıkları İletişim Becerilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

HACICAFEROĞLU S.

5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 April - 15 May 2016, pp.88

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Türkistan
  • Country: Kazakhstan
  • Page Numbers: pp.88
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The members of the communities living in the community to share their feelings with other members and it is difficult to communicate with people to live balanced. In this context, this study Physical Education and Sports School students perceive communication skills of the teaching staff is made according to gender variables in order to examine several variables. General scan model made using the universe of the research, the University of Physical Education in the Eastern Anatolia Region and creating of Sports, the sample of the research, The coincidence method selected from the universe, "Ataturk, Firat, İnonu and the of Yuzuncu Yil University” 370 volunteers read different sections of physical education and sport in the structure of the Centenary College men are a total of 263 students, including 633 women. The data collection tool in the study "Assessment of Communication Skills" is used. The analysis of the data obtained from the research carried out using statistical packages and arithmetic calculations, t-test analysis was used. Statistical significance level of alpha (α) is considered the error level p <0.05. The responses they give to the scale of the research results into the scale of the overall arithmetic average is moderate with 3. 02 score points in terms of their views on communications with their arguments in male and female students of the faculty is determined to be identical to each other. When the students' general arithmetic scores graduating male and female students of sports high schools from other high output compared to male and female students, the management section reads male students and instructors in a positive way compared to other male and female students studying male students in the first class is determined perceive more communication skills. After graduating high school students' communication skills in reading that section of perceived instructor and class variables and it was determined that there were no significant differences in the statistical aspects.

Toplum içinde yaşayan fertler toplumun diğer fertleriyle duygularını paylaşmak ve dengeli yaşayabilmek için insanlarla iletişim kurmak zorundadır. Bu bağlamda bu araştırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyet değişkenlerine göre öğretim elemanlarından algıladıkları iletişim becerilerini bazı değişkenler açısında incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları oluştururken, araştırmanın örneklemini; evrenden tesadüfü yöntemle seçilmiş, “Atatürk, Fırat, İnönü ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin bünyesinde bulunan BESYO’nın farklı bölümlerinde okuyan gönüllü 370’i erkek, 263’ü kadın olmak üzere toplam 633 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmış ve hesaplamalarda aritmetik ortalama, t- testi analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin ölçeğe verdikleri yanıtlardan hareketle, ölçeğin genel aritmetik ortalamasının 3.02 puan ile orta düzeyde olduğu, puan anlamında bağımsız değişkenlerde erkek ve kadın öğrencilerin öğretim elemanlarıyla olan iletişimleri hakkındaki görüşlerinin birbirine denk olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin genel aritmetik puanlarına bakıldığında diğer liselerden mezun olan erkek ve kadın öğrencilerin spor lisesi çıkışlı erkek ve kadın öğrencilere göre, yöneticilik bölümünde okuyan erkek öğrenciler ile birinci sınıfta okuyan erkek öğrencilerin diğer erkek ve kadın öğrencilere göre olumlu yönde öğretim elemanlarından daha fazla iletişim becerileri algıladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin mezun olunan lise, okudukları bölüm ve sınıf değişkenleri ile öğretim elemanlarından algıladıkları iletişim becerileri arasında istatistikî yönden anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.