The Relationship between Lifelong Learning, Selfregulated Learning and Online Learning Barriers of University Students on MOOC Platforms


Hellaç Aksu Z., Reisoğlu İ.

International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 20 - 23 June 2023, vol.0, no.0

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada MOOC platformlarını kullanan üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, çevrimiçi öğrenme engelleri ve öz düzenleyici öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmaktadır. Çalışmada ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği, öz-düzenlemeli çevrimiçi öğrenme ölçeği, çevrimiçi öğrenmede öğrenci engelleri ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler Pearson karelasyon analizine ve regresyon analizine tabi tutulmuştur.

Yapılan analizler sonucunda yaşam boyu öğrenme eğilimleri,  çevrimiçi öz-düzenleme arasında orta,  çevrimiçi engeller arasında düşük anlamlı ilişki bulunmuştur. Yaşam boyu öğrenmenin alt boyutu olan motivasyonun öz düzenlemenin alt boyutu olan üst bilişsel becerilerle, sebatın öz düzenleme ve öz düzenlemenin alt faktörleri olan üst bilişsel beceriler, zaman yönetimi, çevresel yapılanma ve sebatla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Öğrenmeyi düzenlemede yoksunluğun öz düzenleme ve öz düzenlemenin alt faktörleri olan üst bilişsel beceriler, zaman yönetimi, çevresel yapılanma ve sebatla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Yaşam boyu öğrenmenin çevrimiçi engellerin alt boyutu olan yönetici/öğretici konuları, sosyal etkileşim, akademik beceriler alt boyutları ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır.