Distance Education Through Students' Eyes: An Example of Mental Health and Diseases Nursing Course


Berber K., Albayrak Ö.

SINIRSIZ EĞITIM VE ARAŞTIRMA DERGISI = THE JOURNAL OF LIMITLESS EDUCATION AND RESEARCH, vol.8, no.2, pp.229-252, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Hemşirelik eğitimi; teorik bilgi ile uygulama becerisini birleştirebilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerisi kazanmış, bilgi ve becerilerini çalışma alanında etkin kullanabilecek hemşireler yetiştirmeye yöneliktir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile yürütülen ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersine yönelik öğrencilerin görüşleri, deneyimleri ve beceri kazanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersine kayıtlı ve çalışmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler ile yürütülmüştür. Veriler, dönem sonunda çevrimiçi form ile toplanmıştır. Verilerin analizi, bilgisayar destekli bir programda tanımlayıcı istatistikler kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğrenciler uzaktan eğitimde teorik dersin işlenişini “yeterli”, uygulamayı ise “çok iyi” olduğunu ifade etmiştir. Dersin, uzaktan eğitimde uygulama becerilerinin kazandırılması için farklı yöntemler ile yürütülmesi sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğu film izleme ve yorumlama yöntemini “mükemmel” olarak ifade etmiş; dersin uzaktan eğitim ile yürütülmesini ise "verimli" olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin ders ve uygulamanın uzaktan eğitim ile yürütülmesini yeterli ve çok iyi olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinde öğrencilerin klinik saha eğitimlerinin yanında özellikle vaka sunumları ve konuyla ilgili film izleme gibi yöntemlerin sınıf ortamındaki eğitimlerde de kullanılması, derse yönelik ilginin artmasını, bakış açısı kazanımını, farkındalık oluşumunu ve beceri kazanımını destekleyeceği düşünülmektedir.