THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES OF NURSING STUDENTS ABOUT COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (CAM) METHODS


ÇİLİNGİR D., UZUN ŞAHİN C.

1. ULUSLARARASI VE 3. ULUSAL TAMAMLAYICI TERAPİLER VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI KONGRESİ “Tüm Boyutları ile Tamamlayıcı Terapiler”, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.229-233

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-233
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The study was conducted to determine knowledge, attitute and practices of nursing students about complementary and alternative medicine (CAM) methods. The present descriptive study was carried out with 264 nursing students at a college in northeastern Turkey. The data were gathered using a questionnaire form which was completed with students during face-toface interviews. Permission was obtained from institution and students. The percentage were used to evaluate the data. The mean age of the students was 20.68±1.77 years (range, 18-26), 72.7% were female and 98.1% were single. Pray (63.3%), exercise (53.0%) and imagination (46.2%) were the most frequently known CAM methods. Of the 33.7% students stated that they receive information about CAM methods. The sources of information were internet, TV (58.4%) and newspapers, magazines, books (42.6%). Of the 49.6% nursing students indicated that they had used CAM. It was found that the most commonly used CAM method by the students was pray (42.0%). More than half of the students (48.5%) used CAM methods during stressful situations. The majority of students (79.9%) stated that massage is beneficial. Of the 64.0% students indicated that they wanted to place course curriculum about CAM methods, from the faculty. According to the results of this study, it was found that knowledge and practices of nursing students about complementary and alternative medicine (CAM) methods are inadequate. Key Words: Complementary and alternative medicine, nursing students, nursing education

Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) yöntemleri konusunda bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma, Türkiye’nin kuzeydoğusundakibir sağlık yüksekokulundaki 264 hemşirelik öğrencisiyle yapıldı. Veriler, soru formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze görüşme metodu ile toplandı. Öğrencilerden ve kurumdan izin alındı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik kullanıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.68±1.77 (yaş aralığı 18-26), %72.7’i kadın ve %98.1’i bekardı. Dua (%63.3), egzersiz (%53.0) ve hayal kurma (%46.2) en sık bilinen TAT yöntemleri idi. Öğrencilerin %33.7’si TAT hakkında bilgi aldıklarını ifade etti. Bilgi kaynaklarının %58.4’ü internet, TV ve %42.6’sı gazete, dergi ve kitaptı. Öğrencilerin %49.6’sı TAT yöntemi kullandıklarını belirtti. Öğrencilerin genellikle en sık kullandığı TAT metodu dua (%42.0) idi. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%48.5) stresli durumlarda TAT yöntemi kullanmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu (%79.9) masajın yararlı olduğu ifade etti. Öğrencilerin %64.0’ı TAT yöntemlerinin müfredatta yer almasını istediklerini ifade etti.Çalışmanın sonuçlarına göre, hemşirelik öğrencilerinin TAT yöntemleri hakkındaki bilgi ve uygulamaları yetersiz bulundu. Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tıp, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi