The Impact of Digital Transformation on Sustainable Development In EU Countries: An Assessment From a Public Policy Perspective


Tekdemir N., Çakmakoğlu D.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.149-166, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Digital transformation is both a goal of sustainable development and an important source of achieving other goals in the sustainable development process. Nevertheless, digital transformation's progression can yield a dual impact on sustainable development, exhibiting both positive and negative consequences. In this study, we assess the impact of the Digital Economy and Society Index (DESI), which reflects digital transformation in the 27 EU member states during the period 2017-2021. Furthermore, we examine the impact of the individual indicators comprising the DESI on sustainable development, considering the repercussions of the Covid-19 pandemic. The findings of our dynamic panel data analysis reveal that DESI and its sub-dimensions exhibit varying impacts on the Sustainable Development Goals (SDGs). Consequently, it becomes evident that digitalization may have adverse consequences on the achievement of SDGs. Based on the insights garnered from this research, we provide recommendations for public policies aimed at fostering a positive impact of digital transformation on sustainable development.

Dijital dönüşüm hem sürdürülebilir kalkınmanın bir hedefi hem de sürdürülebilir kalkınma sürecinde diğer hedeflere ulaşmanın önemli bir kaynağıdır. Bununla birlikte, dijital dönüşüm süreci sürdürülebilir kalkınma üzerinde hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar ortaya koyan ikili bir etki yaratmaktadır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada; 2017-2021 yıllarında 27 AB üye devleti için dijital dönüşümü temsilen Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’ nin (DESI), akabinde ise toplamları DESI’ yi oluşturan göstergelerin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi Covid-19 pandemisinin yansımaları da dikkate alınarak dinamik panel veri analiziyle tahmin edilmiştir. Analiz sonuçları; DESI ve DESI alt boyutlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) üzerinde farklı şekillerde etkili olduğunu göstermektedir. Yani dijitalleşmenin SKH üzerinde olumsuz yansımaları da olabilmektedir. Bu çerçevede çalışmadan elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak dijital dönüşümün sürdürülebilir kalkınma üzerinde olumlu yansımaları olabilmesini destekleyecek kamusal politika önerilerine yer verilmektedir.