Investigation of Consumers' Online Shopping Habits in Terms of Demographic Features: A Research on Eastern Black Sea Cities


Creative Commons License

Pilatin A., Dilek Ö.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.11-28, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan tüketicilerin online alışveriş tutumlarını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Çalışmada yer alan veriler, Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki tüketicilerle yüz yüze yapılan anketlerden oluşmaktadır. Elde edilen bu veriler üzerinden, tüketicilerin demografik özellikleri, internet kullanım alışkanlıkları, internet üzerinden satın aldıkları ürünler, harcama tutarları ve motivasyonları frekans analiziyle yorumlanmıştır. Çalışmada, online alışverişte etkili olan faktörlerin tüketicilerin yaşlarına ve tüketicilerin internette geçirdikleri zamana göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Günde 2-3 saat internet kullananlar ile 1 saatten daha az internet kullananlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Online alışverişte etkili olan faktörlerin tüketicilerin gelir seviyelerine göre de anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Artvin ve Gümüşhane illerindeki tüketicilerin diğer illerdeki tüketicilere göre online alışverişe etki eden faktörler bakımından anlamlı olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Farklılığın en yüksek olduğu illerin ise Ordu ve Gümüşhane olduğu belirlenmiştir.