ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE EMPATİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Yenel İ. F., Tapşın F. O., Özdemir E.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.139, pp.265-276, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Üniversite çeşitli etkinlik veya faaliyetler neticesinde sosyal, kültürel, sportif, psikolojik vb. açıdan bireyi geliştiren ve kişiye dokunan kurumlardır. Bu açıdan bakıldığında üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile empati düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem grubu ise, Sakarya Üniversitesinde spor alanı dışında lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmaya 224 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada anonim olarak hazırlanmış bilgi formu, Koçak (2014) tarafından öğrenciler üzerinde geliştirilen ‘’Spora Yönelik Tutum Ölçeği’’ ve Spreng vd., (2009) tarafından yapılan, Totan vd., (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘’Toronto Empati Ölçeği’’ kullanılmıştır. Çalışmanın analizinde frekans ile yüzde, tanımlayıcı istatistik, bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularında ise, spora yönelik tutumun alt boyutlarından psikososyal ve fiziksel gelişmenin empati ile pozitif yönde ilişki bulunurken (p<0,05), zihinsel gelişme ve empati arasında herhangi bir ilişki çıkmamıştır.(p>0,05). Bunun yanında cinsiyet değişkenine bakıldığında spora yönelik tutumun alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmazken(p>0,05), empati düzeyi incelendiğinde kadınların puan ortalamasının erkeklere göre yüksek çıktığı fark edilmiştir (p<0,05). Yaş değişkeninde fiziksel gelişme ve empati düzeyinde, günlük fiziksel aktivite yapma sıklığı değişkeninde ise empati düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Yaşanılan yer ve günlük internet kullanma sıklığı değişkeninde ise anlamlı farklılık çıkmamıştır (p>0,05).