Endodontide İnatçı Patojen: Enterococcus Faecalis (Derleme)


Çetinkaya F., Şanal Çıkman A.

ULUSLARARASI 2.DENTAL ORAL ENFEKSİYONLAR (2.DOİNF) ve 1.AĞIZ MİKROBİYOTASI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2022, no.25871641, pp.219-220

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.219-220
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Bacteria are effective in the occurrence of pulpal and periradicular inflammatory diseases. Therefore, the main purpose of endodontic treatment is to purify the root canal system from bacteria and fill it in a way that does not allow bacterial re-growth. Enterecoccus faecalis is a gram-positive facultative anaerobic cocci that is frequently isolated from persistent endodontic infections1. The aim of this review is to examine the effects of irrigation solutions and intracanal medicaments used in root canal treatment on enterococcus faecalis.

Materials and Method: This review includes the data of studies searched by typing the keywords "enterococcus faecalis", "medicament" and "irrigation" on Pubmed, Google Scholar platforms.

Results: E. faecalis, which is resistant to irrigation solutions and intracanal medicaments, which are more common in secondary endodontic infections, provides this resistance by attaching to dentin, invading dentinal tubules, forming a biofilm and thanks to its genes.


Conclusion: In the literature, various solutions such as sodium hypochlorite, chlorhexidine, EDTA, peracetic acid, etidronic acid, citric acid, MTAD, tetraclean, octenidine, SOW (super oxidized water) at various concentrations have been used to evaluate their antibacterial activity. In addition to the type and concentration of irrigation solutions, the effects of the irrigation activation systems applied were also investigated. The antibacterial properties of intracanal medicaments such as calcium hydroxide were tested either alone or mixed with various products (chlorhexidine, para monochlorophenol, potassium iodide). Studies have shown that sodium hypochlorite, which is used at a high rate, is effective against Enterococcus Faecalis, while calcium hydroxide is ineffective alone and can be effective when mixed with various agents. Various solutions, such as EDTA, were not found to be effective in removing enterococcus faecalis from the root canal system. Conclusion: Despite the rapidly developing technology, it is still not possible to completely eliminate bacteria from the root canal system. In addition to the mechanically performed root canal preparation, the effective use of irrigation solutions is extremely important, especially in the elimination of biofilms that can adhere to the irregularities of the root canal system. Especially in cases with secondary and persistent infections, in the light of this information, appropriate irrigation solution and activation and selection of intracanal medicaments is recommended.

Keywords: E faecalis, irrigation, medicament

Amaç: Bakteriler, pulpal ve periradiküler iltihabi hastalıkların meydana gelmesinde etkilidir . Bu nedenle, endodontik tedavinin başlıca amacı kök kanal sistemini bakterilerden arındırmak ve yeniden bakteri çoğalmasına izin vermeyecek şekilde sızdırmaz bir şekilde doldurmaktır. Enterecoccus faecalis inatçı endodontik enfeksiyonlardan sıklıkla izole edilen gram pozitif fakültatif anaerob bir koktur. Bu derlemenin amacı günümüzde kök kanal tedavisinde kullanılan irrigasyon solüsyonları ve kanal içi medikamentlerin enterococcus faecalis üzerindeki etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu derleme , Pubmed, Google Scholar platformlarında “enterococcus faecalis”, “medikament” ve “irrigasyon” Anahtar Kelimeleri yazılarak taranan calışmaların verilerini içermektedir.

Bulgular: Sekonder endodontik enfeksiyonlarda daha çok karşılaşılan irrigasyon solüsyonları ve kanal içi medikamentlere karşı direnç gösteren E. faecalis bu direnci dentine tutunarak, dentin tübüllerini işgal ederek, biyofilm oluşturarak ve sahip olduğu genler sayesinde sağlamaktadır. Literatürde çeşitli konsantrasyonlarda sodyum hipoklorit, klorheksidin, EDTA, perasatik asit, etidronik asit, sitrik asit, MTAD , tetraclean, oktenidin, SOW (super oxidize water) gibi çeşitli solüsyonlar antibakteriyel etkinliğini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. İrrigasyon solüsyonlarının tip ve konsantrasyonun yanında uygulanan irrigasyon aktivsyon sistemlerinin etkileri de incelenmiştir.Kalsiyum hidroksit gibi kanal içi medikamentler tek başına olduğu gibi çeşitli ürünlerle karıştırılarak (klorheksidin, para monoklorfenol, potasyum iodid) antibakteriyel özellikleri test edilmiştir. Çalışmalarda yüksek oranda kullanılan sodyum hipokloritin e. Faecalise karşı etkili olduğu, kalsiyum hidroksitin tek başına etkisiz olduğu çeşitli ajanlarla karıştırıldığında etkili olabildiği görülmüştür. İncelenen EDTA gibi çeşitli solüsyonların kök kanal sisteminden enterococcus faecalisi uzakalaştırmada etkili olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Son zamanlarda hızla gelişen teknolojiye rağmen kök kanal sisteminden bakterileri tamamen elimine edilmesi hala mümkün değildir. Mekanik olarak gerçekleştirilen kök kanal preperasyonunun yanında irrigasyon solüsyonlarının etkin olarak kullanımı, özellikle kök kanal sisteminin düzensizliklerinde tutunabilen biyofilmlerin eliminasyonunda son derece önemlidir.. Özellikle sekonder, inatçı enfeksiyona sahip vakalarda bu bilgiler ışığında uygun irrigasyon solüsyonuve aktivasyonu ile kanal içi medikament seçimi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler : E. faecalis, irrigasyon, medikament