RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENTAND HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY


Creative Commons License

AYAYDIN H., BARUT A., PİLATİN A.

2nd INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, no.9, pp.491-497

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.491-497
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The main objective of this study is to evaluate the relationship between financial development and health expenditure trends in Turkey. According to this study, the results of a number of variables related to the economic performance of the health system in Turkey and the financing of the health system in any way related to the economic background were obtained. According to the literature, there is known to be significant evidence that in countries where financial development is higher, health spending is a transmission mechanism that positively affects the quality of the health system. In the study, estimation methods were used by adding random and constant effects as well as instrumental variables to the models using data from 2010 to 2018. In addition to variables such as Turkey's health expenditures, financial development, health financing structure, population of countries below 15, population of countries above 65, state tax revenue rate, control variables were added to the study. The results of this study are significant in that it shows whether financial development leads to increased healthcare spending. In terms of policy outcomes, it shows that the need to encourage financial development in Turkish economies is very important in order to create resources to finance health expenditures. All of these findings are an important resource for global enterprise, policymakers, health organizations and other researchers.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de finansal gelişme ile sağlık harcamaları eğilimleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Buna göre çalışmada, Türkiye’deki sağlık sisteminin ekonomik performansı ve sağlık sistemi finansmanı ile ilgili bir dizi değişkenin ekonomik arka plan ile herhangi bir şekilde ilişkili olup olmadığına dair bulgular elde edildi. Literatüre göre, finansal gelişmişliğin daha yüksek olduğu ülkelerde sağlık harcamalarının sağlık sisteminin kalitesini olumlu etkilediği yönünde bir iletim mekanizması olduğu yönünde önemli kanıtlar olduğu biliniyor. Çalışmada, Türkiye’ye ait 2010'dan 2018'e kadar olan veriler kullanılarak rastgele ve sabit etkilerin yanı sıra modellere enstrümantal değişkenlerde eklenerek tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmaya, Türkiye’nin sağlık harcamaları, finansal kalkınma, sağlık finansmanı yapısı, 15'in altındaki ülke nüfusu, 65'in üstündeki ülke nüfusu, devlet vergi gelirleri oranı gibi değişkenlerin yanı sıra kontrol değişkenleri de eklenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, finansal gelişmenin sağlık harcamalarının artmasına yol açıp açmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Politika sonuçları açısından, sağlık harcamalarını finanse etmek için kaynak oluşturabilmek amacıyla Türkiye ekonomilerinde finansal kalkınmayı teşvik etme ihtiyacının oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Tüm bu bulgular küresel kurumsal, politika yapıcılar, sağlık örgütleri ve diğer araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğindedir.