Salon Sporları Hakemlerinin Uğradıkları Yıldırma Davranışlarının Yönünün Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

HACICAFEROĞLU S.

5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 April - 15 May 2016, pp.86

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Türkistan
  • Country: Kazakhstan
  • Page Numbers: pp.86
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research, indoor sports referees (Basketball, Handball and Volleyball) the direction of the mobbing behavior in terms of their exposure in the work environment is to identify some of the variables. General screening of the population of the study using the model with a different class to those who served a total of 907 indoor sports referee, creating the research sample; The coincidence method are volunteers selected from the universe of 182 judges. The data collection tool in the study "Mobbing Scale for the Indoor Sports Arbitration" is used. The analysis of
the data obtained from the research carried out using statistical packages and frequency calculations, percentage, standard deviation, mean and unidirectional analysis of variance (ANOVA) was used. Statistical significance level of alpha (α) is considered the error level p <.05. Sports hall in the survey results departing from their response to the scale of the referee, behavior of the judges of mobbing statistically much more they are exposed to the intermediate and this negative behavior; spectators, athletes, club managers, were determined to be exposed by the referee observer and central arbitration managers. Statistical aspects of indoor sports referee training, age and tenure has been determined that there is a significant difference between mobbing behavior variables.

Bu araştırmanın amacı, salon sporları hakemlerinin (Basketbol, Hentbol ve Voleybol) çalışma ortamlarında maruz kaldıkları yıldırma davranışlarının yönünü bazı değişkenler açısından belirleyebilmektir. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini farklı klasmanlara sahip salon sporlarında görev yapan toplam 907 hakem oluştururken, araştırmanın örneklemini; evrenden tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 182 hakem oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmış ve hesaplamalarda frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda salon sporları hakemlerinin ölçeğe verdikleri yanıtlardan hareketle, hakemlerin yıldırma davranışlarına istatistiksel olarak orta altı düzeyde maruz kaldıkları ve bu olumsuz davranışlara daha çok; taraftar, sporcular, kulüp yöneticileri, hakem gözlemcileri ile merkez hakem kurulu yöneticileri tarafından maruz bırakıldıkları belirlenmiştir. İstatistikî yönden salon sporları hakemlerinin eğitim, yaş ve görev süreleri değişkenleri ile yıldırma davranışları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.