ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE YETERLİKLER ÇERÇEVESİNDEKİ YETKİNLİKLERE YÖNELİK FARKINDALIKLARI


Creative Commons License

YAHŞİ İ., GEÇİT Y.

2. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, vol.1, pp.98

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.98
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Our education system has an understanding that aims to educate individuals who are equipped with various knowledge, skills and values. On the other hand, it is very important for individuals to be active individuals in social life. In this context, situated in all curriculum updated in 2018, Turkey Qualifications Framework (TYC) are included 8 core competencies. These competence areas; Communication in mother tongue, communication in foreign languages, mathematical competence and basic competencies in science / technology, digital competence, learning to learn, social and civic competencies, initiative and entrepreneurship and cultural awareness and expression. In this study, information and awareness levels of social studies teacher candidates on these competence areas and their opinions on the necessity of these fields will be taken. The study group consisted of senior students of one of the faculties of education in our country. A semi-structured form will be used as a data collection tool and a descriptive analysis will be made in the analysis of the data in accordance with the qualitative research approach. As a result of the data obtained, it has been concluded that social studies teacher candidates have knowledge about 8 main competencies which are prepared.

 

Key Concepts: Turkey qualifications framework, competence, social studies

 

 

Eğitim sistemimiz çeşitli bilgi, beceri ve değerlerle donanmış araştıran, eleştiren, problem çözebilen bireyler yetiştirmeye hedefleyen bir anlayışa sahiptir. Öte yandan bireylerin toplumsal yaşamda etkin bireyler olabilmeleri de oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda 2018 yılında güncellenen tüm öğretim programlarında yer alan, Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde (TYÇ) 8 ana yetkinliğe yer verilmiştir. Bu yetkinlik alanları; anadilde iletişim, yabancı dilde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik ve  kültürel farkındalık ve ifadedir. Bu çalışmada Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu yetkinlik alanlarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri ile bu alanların gerekliliğine yönelik görüşleri alınacaktır. Çalışma grubunu ülkemizdeki eğitim fakültelerinden birinin son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış  bir form, verilerin analizinde ise nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak betimsel analiz yapılacaktır. Elde edilen veriler neticesinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının TYÇ hazırlanmış olan 8 ana yetkinlik hakkında bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kavramlar: Türkiye yeterlikler çerçevesi, yetkinlikler, sosyal bilgiler