Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ACUNER E.

Gazi Üniveritesi Turizm Fakültesi Dergisi, no.1, pp.62-93, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it was analyzed how Zigana Tourism Center (ZTC) was evaluated by

the local destination management organizations in line with the global sustainable 

tourism criteria which were determined by the Global Tourism Council for 

destinations. Qualitative research method was used in the study. The design of the 

study is case study. The population of the study is ZTC local destination management 

organization. Interview method, document review method and observational method 

were used to collect data. In the study, first of all research problem and sub-problems 

were developed, then unit of analysis is determined, the case to be analyzed was 

defined and participants in the study were selected. Then data was collected, 

collected data associated with sub-problems, data analyzes were performed and 

findings were interpreted and reported.

Çalışmada Zigana Turizm Merkezi’nin (ZTM), Küresel Turizm Konseyi’nin 

destinasyonlar için belirlediği küresel sürdürülebilir turizm kriterleri doğrultusunda 

yerel destinasyon yönetim örgütleri tarafından nasıl değerlendirildiği analiz 

edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın deseni 

durum çalışmasıdır. Çalışmanın evreni ZTM yerel destinasyon yönetim örgütüdür. 

Çalışmada veri toplamak için; görüşme, doküman inceleme ve gözlem yöntemleri 

kullanılmıştır. Çalışmada önce, araştırma problemi ve alt problemleri geliştirilmiş, 

daha sonra analiz birimi saptanmış, çalışılacak durum tanımlanmış ve araştırmaya 

katılacak bireyler seçilmiştir. Ardından veriler toplanmış, toplanan veriler alt 

problemlerle ilişkilendirilmiş, veri analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular 

yorumlanarak raporlaştırılmıştır.