MOOC Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Biçer E., Reisoğlu İ.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve UYgulama, vol.12, no.1, pp.1-20, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Deng, Benckendorff ve Gannaway (2020) tarafından geliştirilen MOOC Bağlılık Ölçeği’ni ortaokul öğrencileri için Türkçeye uyarlamak, ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizlerini yapmak amaçlanmıştır. Uyarlanan ölçek, 11 madde ve 4 boyuttan (bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve sosyal bağlılık) oluşmaktadır. Özgün formu İngilizce olan ölçeğin, iki yabancı dil uzmanı tarafından Türkçe çevirisi yapılmıştır. Türkçe çevirinin uygunluğu için alanında uzman iki Türkçe ve iki yabancı dil uzmanı ile 2 öğretim teknolojileri uzmanının görüşleri alınmıştır. Alınan görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ölçek, 478 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yakınsak ve ayırt edici güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.