Siyasi ve Ekonomik Gelişmelerin BİST Yatırımcı Kararlarına Etkisi: Türkiye’den Kanıtlar


Pilatin A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.25, no.2, pp.511-538, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to determine whether political and economic developments have an effect on the current investment decisions of BIST investors. According to the results of the study, H1, H2 and H4 hypotheses, which measure the effect of investment advice, election and presidential debates, and economic and political explanations on investors' investment decisions, were accepted, while H3, H5, hypotheses that measure the variables of self-efficacy and the state of the stock market were rejected. Among these three variables, it was seen that the economic and political explanations (0.432) affected the investment decisions of the investors the most, followed by the election and presidential debates (0.226). It was understood that investment recommendations affected the third place (0.130).
Bu çalışmanın amacı siyasi ve ekonomik gelişmelerin BİST yatırımcılarının mevcut yatırım kararları üzerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Rasyonel Beklenti Teorisi yatırımcıların rasyonel olduğunu söylese de davranışsal finans yatırımcıların çok da rasyonel davranamadığını göstermektedir. Bu çalışma, siyasi ve ekonomik gelişmelerin bireylerin rasyonel olmayan davranışsal eğilimlerini artırdığı yönünde kanıtlar içermektedir. Araştırmanın veri seti Investing, MyNet Borsa, TredingView, Twitter ve bloklarda yapılan anketlerden elde edilmiştir. Bu kapsamda 576 aktif borsa yatırımcısına online anket yapılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan beş hipotez yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, yatırım tavsiyesi, seçim ve başkanlık tartışmaları ile ekonomik ve siyasi açıklamaların yatırımcıların yatırım kararları üzerindeki etkisini ölçen H1, H2 ve H4 hipotezleri kabul edilirken öz yeterlilik, borsanın durumunu değişkenlerini ölçen H3, H5, hipotezleri reddedilmiştir. Buna göre borsanın durumu ve öz-yeterlik değişkenlerinin yatırımcı davranışını önemli ölçüde etkilemediği tespit edilirken yatırım tavsiyesi, seçim ve başkanlık tartışmaları ile ekonomik ve siyasi açıklamaların yatırımcıların hisse senedi yatırımları üzerinde anlamlı ve önemli bir etkisinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu üç değişkenden yatırımcıların yatırım kararlarını en fazla etkileyen ekonomik ve siyasi açıklamalar (0.432) değişkeni olmuş ardından seçim ve başkanlık tartışmalarının (0.226) üçüncü olarak ise yatırım tavsiyelerinin (0.130) olduğu anlaşılmıştır.