The effects of oral microbiome health on patients with depression disorder's mental health: A review


Köse O., Yorgancılar N.

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.240-241

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.240-241
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

PP-15 The effects of oral microbiome health on patients with depression disorder's mental health: A review

Şeyma Elif Erkovan1 , Zeynep Sena Çavuş1 , Oğuz Köse2 , Nur Yorgancılar2

1Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Student, Rize, Turkey

2 Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Rize, Turkey

Introduction and Aim: This study reveals the function of the oral microbiome in the pathophysiology of mental health issues in individuals with depressive disorders to increase awareness of the significance of a healthy oral microbiome in preserving mental health.

Methods: The existing literature from 2000 to 2023 is analysed in this study. The terms “oral microbiota depression review”, “periodontal disease and depression”, and “depression severity” were used in an electronic literature search in the MEDLINE/PubMed, EBSCO server, and Google Scholar databases.

Results: Based on the reviewed literature, the oral microbiome changes brought on by microorganism taxa like Spirochaetaceae, Actinomyces, Treponema, Fusobacterium, Streptococcus, and Leptotrichia spp. at the cause of dental caries and periodontal disease pathologies are a source of inflammation that results in depression. In addition to causing dysbiosis of the oral microbial community in favour of pathogens that cause inflammation (most commonly Porphyromonas gingivalis), periodontitis also stimulates systemic lowgrade inflammation and releases lipopolysaccharides that inhibit the maturation of neurotrophic factors in the brain. In direct response to the local tissue destruction, it also causes host immunological activation, osteoclastic activity, and immune dysregulation. These signals reach the brain and cause neuroinflammation via humoral, cellular, and neurological pathways. The colonisation of oral microorganisms through translocation into the blood or reaching the brain via the trigeminal tract also results in chronic inflammation. This raises the possibility of a mood disorder like depression, which is associated with elevated cytokine levels and low chronic inflammation.

Conclusions: The bidirectional interactions between depression and the oral microbiota are suggested by stress-mediated efferent neuroendocrine, immunological, and afferent inflammatory signalling through oral pathogens. This establishes a correlation between the oral microbiota and depression, a disease with a biological basis and symptoms include diminished brain activity. Therefore, within the mouth-brain axis, the oral microbiota represents a significant therapeutic target for improving mental health.

Keywords: Depression, inflammatory disease, oral flora 

PS-15 Depresyon bozukluğuna sahip olan hastaların oral mikrobiyom sağlığının ruh sağlığı üzerine etkileri: Derleme

Şeyma Elif Erkovan1 , Zeynep Sena Çavuş1 , Oğuz Köse2 , Nur Yorgancılar2

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Öğrenci, Rize, Türkiye

2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu derleme; depresyon bozukluğuna sahip olan hastaların oral mikrobiyomlarının hastalar üzerindeki ruh sağlığı bozukluklarının patofizyolojisindeki rolünü ortaya koyarak sağlıklı oral mikrobiyomun varlığının ruh sağlığını koruma konusundaki önemine farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Bu derleme 2000 yılından 2023 yılına kadar olan mevcut literatürü gözden geçirmektedir. MEDLINE/PubMed, EBSCO sunucusu ve Google Scholar veri tabanlarında “oral microbiota depression review”, “periodontal disease and depression”, “depression severity” anahtar kelimeleriyle bir elektronik literatür taraması yapılmıştır.

Bulgular: Taranan literatür bilgisi ışığında; diş çürüğü ve periodontal hastalık patolojilerinin temelinde Spirochaetaceae, Actinomyces, Treponema, Fusobacterium, Streptococcus ve Leptotrichia spp. gibi mikroorganizma taksonlarının neden olduğu oral mikrobiyomdaki değişiklikler depresyona neden olan inflamasyonun bir kaynağıdır. Periodontitis yalnızca sistemik düşük dereceli enflamasyonu aktive etmekle kalmayıp beyindeki nörotrofik faktör olgunlaşmasını azaltan lipopolisakkaritlerin salınmasıyla enflamasyonu tetikleyen patojenler (baskın olarak Porphyromonas gingivalis) lehine oral mikrobiyal topluluğun disbiyozuna neden olmaktadır. Aynı zamanda lokal doku tahribatına doğrudan yanıt olarak konakçı immün aktivasyona, osteoklastik aktiviteye ve immün düzensizliğe yol açar. Bu sinyaller hümoral, hücresel ve nöral yoldan beyine ulaşarak nöroenflamasyona neden olur. Ayrıca oral mikroorganizmaların dolaşıma translokasyonuyla kolonileşmesiyle veya trigeminal yolla beyine ulaşmasıyla kronik bir inflamasyon söz konusudur. Bu durum yüksek seviyede sitokin ve düşük seviyede kronik inflamasyon ile ilişkili olan depresyon gibi bir duygudurum bozukluğunun durumu için risk teşkil etmektedir.

Sonuç: Depresyonda stres aracılı efferent nöroendokrin, immün sinyalleme ve oral patojenlerden kaynaklanan afferent inflamatuar sinyaller, depresyon ve oral mikrobiyom arasındaki çift yönlü ilişkilerin biyolojik patomekanizmasına işaret eder. Bu durum oral mikrobiyom ile beyin faaliyetlerinin bozulması ile karakterize olan biyolojik temelli bir hastalık olan depresyon arasında kanıtlanmış bir ilişki sunmaktadır. Bu bağlamda oral mikrobiyom oral-beyin ekseni içerisinde ruh sağlığını iyileştirmede önemli bir terapötik hedef olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, inflamasyon, oral mikroflora