The Issue of Qiraat and the Existence of the Relationship between Qiraat and Sufism in Ibn ‘Ajiba's el-Bahru’l-madid fî tafsîri’l-Kur’âni’l-mecîd


Creative Commons License

Çelik İ.

İslami İlimler Dergisi, vol.18, no.II, pp.139-162, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: II
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.34082/islamiilimler.1411025
  • Journal Name: İslami İlimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-162
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The Qur'an is like a deep and raging sea. The commentators, who plunge into the sea of ​​the Qur'an, strive to fulfill the task of explaining its truths and wisdoms to humanity. The Qur'an has been interpreted many times with different approaches throughout history. Sufis also approached the Qur'an with their own interpretation methods. Ibn Acîbe (ö. 1224/1809), one of the last representatives of this school, tried to explain these truths and wisdoms in his ishari interpretation. Although Ibn Acîbe has works in the fields of hadith, fiqh, theology and language, and is mostly known for his mystical commentary, he wrote a copyright named ed-Dürü'n-nâsire fî tawcîhi'l-kırâti'l-mutawatire, in which he deals with theoretical information about recitations and only mutawâtir narrations is the owner.In this study, how he handled the recitations in his tafsir called al-Bahrü'l-medid fî tafsîri'l-Kur'ânî'l-mecîd and his views on the relationship between recitation and mysticism were studied.In the study, it was seen that Ibn Acîbe did not theoretically include problematic issues such as the history of recitations, their classification, Imams, seven letters in al-Bahrü'l-medid tafsir. It has been determined that he gives a lot of place to the differences in recitation, deals with the meaning changes in them, evaluates them with the Arabic language rules and reflects them in his interpretation. It has been seen that, unlike his independent work, ed-Dürer, which deals with only mutawatir narrations, he includes fourteen recitations in his tafsir. However, it has been determined that he did not consider this different reading quality while making mystical interpretations. In other words, it has been concluded that the word(s) that are the subject of the difference in recitation do not allow him to make an ishari interpretation.

Kur’an, derin ve coşkun bir deniz gibidir. Kur’an’ın deryasına dalan müfessirler, onun hakikatlerini ve hikmetlerini insanlığa açıklamak gibi bir görevi yerine getirme gayretindedirler. Kur’an, tarih boyunca farklı yaklaşımlarla pek çok defa tefsir edilmiştir. Sufiler de kendilerine özgü yorum metotları ile Kur’an’a yaklaşmışlardır. Bu ekolün son temsilcilerinden olan İbn Acîbe de (ö. 1224/1809) işârî tefsirinde bu hakikatleri ve hikmetleri açıklamaya çalışmıştır. İbn Acîbe, hadis, fıkıh, kelam ve dil alanında eserleri olup daha çok tasavvufî tefsiriyle tanınsa da kırâatlere dair teorik bilgileri ve sadece mütevâtir rivayetleri ele aldığı, ed-Dürerü’n-nâsire fî tevcîhi’l-kırââti’l-mütevâtire adlı bir telif sahibidir. Bu çalışmada ise O’nun el-Bahrü’l-medîd fî tefsîri’l-Kur’âni’l-mecîd adlı tefsirinde kırâatleri nasıl ele aldığı ve kırâat-tasavvuf ilişkisine dair görüşleri çalışılmıştır. Çalışmada İbn Acîbe’nin el-Bahrü’l-medîd tefsirinde kıraatlerin tarihi, tasnifi, kıraat imamları, yedi harf gibi problematik konularına teorik olarak yer vermediği görülmüştür. Kıraat farklılıklarına çokça yer verdiği, bunlardaki mana değişimlerini ele aldığı, Arap dil kaideleri ile değerlendirerek yorumuna yansıttığı tespit edilmiştir. Sadece mütevâtir rivayetleri ele aldığı kıraate dair ed-Dürer adlı müstakil eserinin aksine tefsirinde on dört kırâate yer verdiği görülmüştür. Ancak bu farklı okuyuş keyfiyetini tasavvufî yorum yaparken ele almadığı tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle kırâat farklılığına konu olan kelimelerin, işârî yorum yapmak için imkân tanımadığı kanaatine varılmıştır.