6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK GÖSTERİMLERLE TEMSİL VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Hut K., İpek A. S.

ULUSLARARASI ANADOLU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.5, no.3, pp.1109-1126, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin ondalık gösterimlerle temsil ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Doğu Karadeniz bölgesindeki bir ildeki altı farklı devlet okulunda öğrenim gören 179’u (%49.7) kız, 181’i (%50.3) erkek olmak üzere toplam 360 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ondalık gösterimlerle çoklu temsil testi (ÇTT) ve ondalık gösterimlerle problem çözme testi (PÇT) kullanılmıştır. Çalışma sonuçları öğrencilerin ondalık gösterimlerde temsil becerisinin problem çözme becerisinin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymaktadır. Problem çözme becerisini en güçlü yordayan temsil becerileri, önem sırasına göre, resimsel temsilden sembolik temsile transfer edebilme, sembolik temsilden resimsel temsile transfer edebilme ve sembolik temsilden sembolik temsile transfer edebilme olarak belirlenmiştir. Sonuçta, bu üç değişkenin birlikte problem çözme becerisini belirli bir düzeyde açıklayabildiği tespit edilmiştir