Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ERTÜRK A. , KOSTAKOĞLU U. , YILDIZ İ. E. , ŞAHİN K. , YILDIZ Y. , SÖNMEZ E.

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.114-115

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.114-115

Özet

Giriş: İnfluenza her yaşta görülebilir. Özellikle risk gruplarındaki kişilerde hastalık daha ağır seyredebilmekte hatta ölümlere neden olabilmektedir. Grip hastalığı, bu kış sezonunda Aralık ayının sonundan itibaren görülmeye başlanmıştır. Hastanemize grip semptomlarıyla başvuran, yatarak takip ve tedavi edilen hastaların klinik değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Hastanemize, bu yıl mevsimsel grip döneminde Ocak ve Şubat aylarında H1N1 için “olası olgu” tanımına uygun olup yatırılan hastaların nazal veya nazofarengeal sürüntü örneklerinde gerçek zamanlı (realtime) PCR ile İnfluenza A H1N1, İnfluenza A H3N2, İnfluenza B ve solunum yolu diğer patojenlerine ait moleküler testler yapılmıştır. Tüm olguların demografik, klinik ve hematolojik kayıtları değerlendirilmiştir.
Bulgular: İki aylık dönemi içeren takiplerde olguların 121(% 52,4)’i erkek, 110 (%47,6) bayan olup çoğunluğunu 0-5 yaş grubu çocuklar 121 (%52,4) oluşturmuştur. Yaş gruplarına göre dağılım ve demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Takip edilen hastalardan 3’ü (%1,3) gebelik takipli olup, altta yatan ciddi akciğer hastalığı olan 6 (%2,6) olgunun yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilmesi gerekmiş ve üçü (%1,3) kaybedilmiştir. Ateş, öksürük, burun akıntısı, bulantı kusma ve myalji en sık saptanan semptomlar olmuştur. Hastalık süresi ortalama 9,7±4,9 gün, hospitalizasyon süresi 5,5±3,1 gün olarak hesaplandı. Olguların büyük bir kısmında 166 (%71,9) akciğer grafisinde bilateral yaygın interstisyel pnömoni bulguları görülmüş ve antiviral kullanılmıştır 158 (%68,4). Hastaların mikrobiyolojik etkenleri sırasıyla İnfluenza A H3N2 43 (%18,6) İnfluenza A H1N1 39 (%16,9), İnfluenza B 18 (%7,8), Rhinovirus 12 (%5,2) ve diğer solunum virüsleri 10 (%4,3) olarak belirlenmiş ancak 113 (%48,9) olguda etken tesbit edilememiştir.                                                                                                     Sonuç: Son mevsimsel grip etkeni İnfluenza A H1N1, 2009 pandemi sonrası görülmeye devam etmektedir, yanısıra H3N2 ve İnfluenza B gelmektedir. Bölgemizde de en çok çocuk ve genç erişkin popülasyonu, sağlıklı yetişkinleri, gebeleri ve altta yatan hastalığı olanları etkilemiştir. Ciddi pnömoni ve YBÜ ihtiyacı gerektirdiği, komorbidite ile ciddi seyir ve ölüm gözlenmiştir. Bu nedenle riskli grupların aşılanması ve toplumun, bulaş yolları ve el hijyeni açısından bilinçlendirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Mevsimsel influenza, yaş, hospitalizasyon