ABDÜLBÂKÎ B. AHMED VE MANZUM BÂNET SU'ÂD tERCÜMESİ


Creative Commons License

Irmak M.

İSTEM, no.38, pp.49-72, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: İSTEM
  • Page Numbers: pp.49-72
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Muallaka Ģairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ‘nın oğlu Kâ‗b b. Züheyr‘e ait olan ve yaklaĢık altmıĢ beyitten oluĢan Bânet Su„âd kasidesi, Ģairin Müslüman olmadan önce Ġslâm‘a karĢı takındığı sal-dırgan tavırlarından dolayı piĢmanlığını içeren, deyim yerindeyse, bir özür Ģiiridir. Hz. Peygam-ber‘in huzurunda okunması, Ģairine peygamber hırkasının hediye edilmesi sonucunu doğurması gibi yönleriyle ilginç bir hikâyesi bulunduğu için Ġslâm kültür ve edebiyatında kendisine özel bir yer edinen kaside, Osmanlı müelliflerinin ilgi gösterdiği edebî ürünlerden biridir. Bu ilginin somut yan-sımalarından biri, kaside üzerine yazılmıĢ çokça Ģerh, tercüme, nazire vb. türde verilen eserlerdir. Osmanlı topraklarında bu sahada yapılan çalıĢmaların önemli bir kısmını, kasidenin Türkçe Ģerh ve tercümeleri oluĢturur. 18. yüzyılın ikinci yarısında hayatta olduğu anlaĢılan Osmanlı ediplerin-den Abdülbâkî b. Ahmed‘in Bânet Su„âd tercümesi, manzum oluĢu ve Ģerh mahiyeti taĢıması gibi özellikleriyle literatüre ayrı bir renk katan nadir eserlerden biri olma özelliğine sahiptir. Bu maka-lede, mezkur Ģerhli tercüme, tespit edilen iki nüshasından hareketle neĢredilerek ilim dünyasına kazandırılmıĢ ve ilmî bir tetkike tabi tutularak akademik değeri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.