STEM EĞİTİMİ ALMIŞ HİZMET-İÇİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ


Çınar S., Terzi S. Y.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (E-Kongre), Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.289

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.289
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the study is to investigate STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) awareness of teacher who participated in any STEM trainings. The study investigated whether there was a significant difference between female and male teachers participated in STEM training and whether there was a significant difference among the teachers with respect to their years of professional experience/seniority. In this study, causal comparative method was used because thegroups were already existed. The STEM Awareness Scale which includes 15 questions and Open-Ended Questionnaire including 3 questions were applied to 81 samples as adata collection tool. According to the analysis of Open-Ended Questionnaire 13 teachers gave non theme answers and 1 teacher did not answered this question. The other teachers gave some codes such as interdisciplinary, project-based, problem-bases, design-based and integrated teaching. Also, teachers gave many codes to explain what they learnt from the STEM trainings that they participated. Also, 79 teachers wanted to apply the STEM in their lessons. It shows that the teachers see the STEM is beneficial and their awareness are high. After this result, the STEM Awareness Scale answers ofteachers were analyzed. The Independent t-test was used to examine the differences between the female and male’s STEM awareness and One-way ANOVA was used to investigate the differences among the teachers’ STEM awareness with respect to years of teaching experience. The results showed that there was a significant difference between the female and male’s STEM awareness. Also, the other result stated thatthere was a significant difference between the teachers with respect to their years of teaching experiences. The female’s STEM awareness was found higher than male whereas the STEM awareness of teachers having 1-5 years of teaching experience was found higher than teachers having 5-10 and 10 or above years of teaching experience.

Ülkemizin gelecekteki ilerleme hedeflerine ulaşması açısından disiplinler arası STEM eğitimi dayalı öğretim programlarının geliştirmesi önemli bir adım olmasına rağmen STEM temelli bir öğretim programının sınıflarda başarılı olabilmesi için öğretmenlerin inanç, bilgi, farkındalık, motivasyon, beceri ve yeterliliklerinin çok önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı STEM eğitimi almış hizmet-içi öğretmenlerin STEM yaklaşımı ve STEM’e dayalı öğretim etkinliklerine hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenografik araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Bayburt MEM tarafından düzenlenen Temel STEM ve İleri STEM hizmet-içi eğitimi kurslarının her ikisine de katılan 6 farklı branştaki 20 öğretmen oluşturmaktadır; sınıf öğretmeni (6), matematik öğretmeni (5), fen bilimleri öğretmeni (4), bilişim teknolojileri öğretmeni (2), teknoloji tasarım öğretmeni (2), fizik öğretmeni (1). Araştırmada her öğretmen grubu ile yaklaşık 4 saat süren odak görüşmesi yapılmış ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme kullanılarak dört gün boyunca toplanmıştır. Mülakat sürecince verilen cevaplara göre takip eden sorular sorulmuş ve mülakatlar ses kayıt cihazı kayıt edilmiştir. Verilerin analizi içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analiz süreci devam ettiğinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar daha sonra sunulacaktır.