Evaluation of Sociodemographic and Clinical Characteristics of Cases Followed in a Community Mental Health Center


Barak Özer A., Baltacıoğlu M., PUŞUROĞLU M., PAK Ş. C., HOCAOĞLU Ç.

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.184-192, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5505/ktd.2021.00377
  • Journal Name: Kocaeli Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.184-192
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

INTRODUCTION: In this study, we aimed to examine the clinical and sociodemographic characteristics and treatment characteristics of the patients who are currently receiving service from Community Mental Health Center(CMHC) in Rize. METHODS: In this study, 1119 patients aged 18 and over who were enrolled in Rize State Hospital TRSM between March 2012 and December 2018 were included. The sociodemographic and clinical characteristics data form created by the researchers was applied to the cases. The information obtained from the hospital records of the cases and interviews with families were analyzed retrospectively. RESULTS: In our study, 41.5%(n=464) of the patients were female and 58.5%(n=655) of the patients were male. The average age of 1119 people was found to be 45.92(±12.781). 335(29.9%) patients had Bipolar Disorder, 538(48.1%) patients had schizophrenia, 96(8.6%) patients had schizoaffective disorder, and 150(13.4%) patients had other diagnoses. Most of the patients were found to be single with a rate of 47.8%(n=535). It was determined that they were primary school graduates with the highest rate of 43.9%(n=489) and the majority of the patients were unemployed with 56.8%(n=635). It was observed that 72.9(n=814) patients received regular treatment, 50.5%(n=560) patients smoked, 62.3%(n=696) patients had at least one previous hospitalization, 46.6%(n=521) patients had a family history of psychiatric illness and 39.2%(n=438) patients had comorbid medical illnesses. DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study is the first to report the current CMHC status with a high number of cases. We think that it will reflect the situation in the geographic region of affiliation and will make significant contributions to the literature.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada halen Rize ilindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM)’nden hizmet alan hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri ile tedavi özelliklerini incelemeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Mart 2012- Aralık 2018 tarihleri arasında Rize Devlet Hastanesi TRSM’e kayıtlı olan 18 yaş ve üzerindeki 1119 hasta dahil edildi. Araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik ve klinik özellikler veri formu olgulara uygulandı. Olguların hastane kayıtları ve ailelerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler geriye dönük olarak incelendi. BULGULAR: Çalışmamızda %41,5(n=464) hasta kadın, %58,5(n=655) hasta erkekti. 1119 kişinin yaş ortalamasının 45,92(±12,781) olduğu görüldü. 335(%29,9) hastada Bipolar Bozukluk, 538(%48,1) hastada şizofreni, 96(%8,6) hastada şizoaffektif bozukluk ve 150(%13,4) hastada diğer tanılar vardı. Hastaların çoğunun %47,8 (n=535) oranı ile bekar olduğu görüldü. %43,9(n=489) ile en yüksek oranda ilkokul mezunu oldukları ve %56,8(n=635) oran ile hastaların büyük kısmının işsiz olduğu tespit edildi. Hastaların %72,9(n=814)'unun düzenli tedavi aldığı, %50,5(n=560)'inin sigara kullandığı, %62,3(n=696)'ünün daha öncesinde en az bir kez hastane yatışı olduğu, %46,6(n=521)'sının ailesinde psikiyatrik hastalık öyküsü olduğu ve %39,2(n=438)'sinin komorbid tıbbi hastalığının olduğu görüldü. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız mevcut TRSM durumunu yüksek sayıda olgu ile bildiren ilk çalışmadır. Bağlı olunan coğrafi bölgedeki durumu yansıtacağını ve literatüre önemli katkıları olacağını düşünmekteyiz.