Belediye Çalışanlarının Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Rize İli Örneği


Yılmaz Ö. C., Kalkavan A., Akoğuz Yazıcı N.

11th International Physical Education and Sports Teaching Congress, Kütahya, Turkey, 20 - 22 October 2023, pp.249-257

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.249-257
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Spor insanlık tarihi boyunca önemli kavramlardan biri olmuştur. Toplum içinde karşılıklı etkileşim ve sosyalliği sağlamada, sağlıklı bir yaşam sürmede ve günümüzde teknolojinin yaratmış olduğu monoton yaşam ve bunun getirmiş olduğu stresle mücadele etmede, spor önemini hep korumuştur. Bundan dolayı devlet, kurumlar aracılığı ile birçok spor politikası ve uygulamaları sergilemektedir. Yerel yönetimler bu konuda önemli faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışmamızdaki amaç, toplumda sporun yaygınlaştırılmasında önemli sorumluluklara sahip belediyelerin, bünyesinde hizmet eden personelin, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi, yaşadığı yer, spor yapma süresi ve uğraşmış oldukları spor dalları değişkenlerine göre spora karşı olan tutumlarını araştırmaktır. Çalışmamızın örneklemini Rize ilinde bulunan il ve ilçe belediye çalışanları oluşturmaktadır. Örneklemimiz %71’i erkek, %29’u kadın olmak üzere toplam 107 personelden meydana gelmektedir. Çalışmada belediye personelin spora yönelik tutumlarını belirlemek için Kocak (2014) tarafından geliştirilen ‘’Spora Yönelik Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin genel özelliklerini belirlemede tanımlayıcı istatistik, frekans ve yüzde dağılımlar yapıldı. Ölçekten elde edilen verilere öncelikli olarak normallik testi uygulandı. Verilerin normallik durumuna göre ikili karşılaştırmalarda bağımsız iki grup için ttesti veya Mann-Whitney-U testi uygulandı. Üç ve üzeri karşılaştırmalarda tek yönlü Anova (Oneway) testi veya Kruskal-Wallis H testleri uygulandı. İstatistik testler =0.05 anlamlılık düzeyinde test edildi. Test sonuçları; araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda incelenmiştir. Belediye çalışanlarının spora yönelik tutumlarında; Yaşadığı yer değişkeni fiziksel gelişim alt boyutunda anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). Köyde yaşayan belediye çalışanları ile il ve ilçelerde yaşayan çalışanların puanları arasında istatistiki olarak anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak belediye çalışanlarında yaşadığı yere göre spora yönelik tutum açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durumun köydeki olanakların şehir ve ilçede bulunan olanaklara göre daha yetersiz olduğundan kaynaklandığı öngörülmektedir