Yabancılara Türkçe Öğreticileri Tanıklığında Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme


Creative Commons License

Kibar Furtun M. H., Baş B.

III. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2022, vol.1, no.1, pp.90-91

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90-91
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Salgın süreciyle birlikte örgün eğitimden acil uzaktan eğitime geçişin beklenmedik bir biçimde gerçekleşmesi, uygulamada birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede alan yazında sıkça dile getirilen Türkçe öğretim merkezlerindeki öğretim uygulamalarına dair tutarsızlıkların bulunması ve denkliklerin sağlanamaması gibi problemlerin üzerine, uzaktan eğitimin getirdiği birtakım zorlukların da eklenmesiyle mevcut durumun öğretici görüşleri çerçevesinde tartışılması gerekmektedir. TÖMER’lerde yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde mevcut durumun ortadan kaldırılması için ölçme ve değerlendirme uygulamalarının standardize edilmesine yönelik önemli akademik çalışmalar gerçekleştirilmiş fakat henüz ülke geneli bir uygulamaya geçilememiştir. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme alanındaki uygulamalara yönelik sorunların daha sık gündeme getirilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim sürecinde yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını öğreticilerin deneyimleri ve sürece yönelik algıları çerçevesinde incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durun çalışması kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi sürecinin öğretici görüşleri çerçevesinde ele alınması bakımından çalışmada bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme çeşitlerinden “ölçüt örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme için kullanılan kriterler, uzaktan eğitime geçiş sürecinde öğreticilerin yabancılara Türkçe öğretimi derslerini uzaktan yürütmüş olmasıdır. Kriterlere uyan, altı farklı üniversiteden altı yabancılara Türkçe öğreticisi çalışma grubunu oluşturmuş ve veriler odak grup görüşmesi tekniği ile toplanmıştır. Ölçme ve değerlendirmenin uzaktan eğitimle çevrimiçi ortamlarda yapılıyor olmasının sürece kısmi derecede olumlu etkileri olsa da büyük oranda olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ekonomik avantajlar, zamandan ve mekândan bağımsız olma durumu ve medya metinlerine ulaşım açısından uzaktan eğitimin olumlu tarafları dile getirilmiştir. Öğreticilerin en sık dile getirdiği olumsuz etkiler, sınav esnasında medyana gelen teknik sorunlar ve buna bağlı olarak sınavın güvenilirliğinin zedelenmesi olmuştur.