Öğrencilerin Tam Sayılarla İşlemlerde İlişkilendirme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması


Turan S., İpek A. S.

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.9, no.2, pp.67-83, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tam sayılarla işlemlerde ilişkilendirme becerisinin geliştirilmesinin amaçlandığı bu çalışmanın grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 7. sınıftaki 35 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacının kendi sınıfında gözlemlediği bir problemi çözmeye yönelik sistematik bir çalışma yürütmesi dolayısıyla nitel araştırma yaklaşımlarından eylem araştırması modelinin tercih edildiği çalışma kapsamında, veri toplama aracı olarak tam sayılarla işlemlerde ilişkilendirme beceri testi ve ön-son görüşme formları kullanılmıştır. Tam sayılarla işlemlerde matematiksel ilişkilendirme becerilerinin gelişim gösterdiğini ortaya koyan veriler ışığında, öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirme ve kavramın farklı gösterimleri arasında ilişkilendirme boyutlarındaki gelişimleri nispeten daha ön plandadır. İlişkilendirme becerisinin gelişimine dönük planlanan etkinlik ve modellerin özellikle toplama ve çıkarma işlemlerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, genelde ortaokul matematiği özelde tam sayılarla ilgili ders materyallerinin ilişkilendirme becerisi açısından zenginleştirilmesi önemli görülmektedir.