Karadeniz Bölgesi'nin Fiziki, Coğrafi İklim ve Yerleşim Özelliklerinin Büyükşehir Belediye Modelinin Uygulanmasındaki Etkileri: Ordu İli Örneği


Creative Commons License

Çürüksulu Usta G.

21. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 March 2022, vol.1, pp.135-154

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135-154
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Hızla artan kentleşme hareketleri doğrultusunda artan ve çeşitlenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla şehirlerin hizmet alanları genişlemiş, yetki ve sorumlulukları artmış, yönetim modellerinde değişiklik yapılması kaçınılmaz olmuştur. Büyük ölçekli şehirlerin yönetim modelini daha işlevsel hale getirebilmek için dünyada farklı yönetim modelleri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin yerel yönetim sisteminde önemli bir yere sahip olan büyükşehir belediye modelinde 6360 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin üzerinden sekiz yıl geçmiştir.

Türkiye’nin yerel yönetim sisteminde önemli bir yere sahip olan büyükşehir belediyelerinin yapısında gerçekleştirilen son değişikliklerin üzerinden sekiz yıl geçmiş olmasının belirli uygulama tecrübelerini ortaya çıkaracağı düşüncesinden hareketle bu araştırmanın ana konusu, büyükşehir belediye yönetimi olarak belirlenmiştir.

Araştırma, son düzenleme ile il belediyesinden büyükşehir belediyesine dönüşmüş olan Ordu ili ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, büyükşehir belediyesine dönüşen Ordu ilinin idari ve mali durumunun analiz edilerek, Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi, fiziki, iklim ve yerleşim özelliklerinin büyükşehir belediye modelinin uygulanması bakımından etkilerinin tartışılması olarak belirlenmiştir.

Araştırmada ilk olarak, Ordu ilinin idari yapısı ve mali verilerinin analizi gerçekleştirilmektedir. İkinci olarak, üst düzey yöneticilerin algıları üzerinden Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi, fiziki, iklim ve yerleşim özelliklerinin büyükşehir belediye modelinin uygulanması bakımından genel düzeydeki etkileri ölçülmektedir. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmış ve veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilerek bulgular tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgulara göre, Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi, fiziki, iklim ve yerleşim özellikleri yerel hizmet sunumunu genel olarak zorlaştırmakta ve hizmet maliyetlerini artırmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler

Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediye Yönetimi, 6360 Sayılı Kanun, İdari ve Mali Yapı, Ordu Büyükşehir Belediyesi.