İnsanlığı İnsandan Korumak: Cinsel Sapmaların Oluşturduğu Riskleri Makâsıdü’ş-Şerîa İle Aşmak


Creative Commons License

Yıldırım İ.

in: İlahiyat Bilimlerinde Makâsıd I, Yunus Kaplan, Editor, Nida Akademi, İstanbul, pp.498-521, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nida Akademi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.498-521
  • Editors: Yunus Kaplan, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

PROTECTING HUMANITY FROM HUMANITY: OVERCOMING THE RISKS OF SEXUAL DEVIATIONS WITH MAQĀṢID AL-SHARĪʿA

 

Human beings can be inclined to some deviant tendencies that endanger the existence of their own species. The most obvious example of this is the people of Lot, whose story is found in the Qur'an and which resulted in their destruction. This tribe was characterized by perverted sexual intimacy between men, which resulted in their disappearance from the stage of history. Similar deviant tendencies have continued to exist at the individual level and in various forms. However, the current period of time stands out as a period in which the owners/supporters/approvers of such deviant approaches have been able to organize legitimization on a global scale and gain support at the level of heads of state. When the last quarter of a century is carefully analyzed, it is seen that serious activities have been carried out to turn this process into a threat to all societies and that it has evolved into an ideological state.

The maqāṣid al-sharīʿa, which constitute the indispensable principles that religions aim to protect and which are indispensable for humanity, express the minimum principles for the human species to continue its life in the world in accordance with its fitra. There is a telāzumī relationship between these principles, which consist of the protection of religion, life, progeny, property, and intellect, and the survival of man/society. In such a way that as long as these principles are protected, man/society will be able to survive, and with the existence of man/society, these principles will have a function. Today’s deviant sexual orientations, whether directly or indirectly, ultimately pose serious risks to these principles.

Since these principles that need to be protected are essential for the healthy survival of the human species, being vigilant against all tendencies that may pose a threat to them and taking the necessary measures urgently is a duty that cannot be delayed both at the individual, society and state level in order to prevent the total risk to human existence. An approach centered on protecting these principles will have the consequence of protecting humanity. As a matter of fact, as seen in the research and observations on people with deviant sexual orientations, as a result of these deviations, there is a process in which the natural reproduction of the generation and its upbringing in a healthy environment is hindered, the goods are wasted with high cost rates due to a serious industry, the mind is lost due to the loss of healthy reasoning ability in the following processes, and finally, the life is lost due to suicides. The religion of Islam, which constitutes a serious reaction against such perversions with its basic principles, is another principle that needs to be protected, which these perverts target or try to dilute by including veiled women in their actions.

This study aims to present the picture/risks of all these processes that trigger each other and to include proposals to overcome this serious problem faced by humanity by going back to the beginning and protecting the principles of maqāṣid al-sharīʿa. In this way, a perspective will be offered through common principles to people who have not lost their conscience to undertake the mission of protecting humanity by coming together against such perversions that have led the people of Lut to destruction and modern societies to lack the basic qualities that human beings should carry.

 

Keywords: Islamic Law, maqāṣid al-sharīʿa, Deviant sexual relations, Sexual deviations, Humanity, Fitra.

İNSANLIĞI İNSANDAN KORUMAK: CİNSEL SAPMALARIN OLUŞTURDUĞU RİSKLERİ MAKÂSIDÜ’Ş-ŞERÎA İLE AŞMAK


İnsanoğlu, kendi türünün varlığını tehlikeye atacak bir takım sapkın yönelimlere meyledebilmektedir. Bunun en bariz örneği, anlatımı Kur’ân’da yer bulan ve helak ile neticelenen Lût kavmidir. İlgili kavim, erkeklerin birbirleriyle kurduğu sapkın cinsel yakınlaşmalar ile temayüz etmiş ve bu durum, tarih sahnesinden silinmeleriyle neticelenmiştir. Benzer sapkın yönelimler, fert düzeyinde ve çeşitli şekillerde varlığını sürdürmüştür. Ancak içinde bulunduğumuz zaman dilimi, bu tür sapkın yaklaşım sahiplerinin/destekleyicilerinin/onaylayıcılarının küresel çapta meşrulaştırma organizelerinde bulunduğu, devlet başkanları düzeyinde destek elde edebildiği bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Son çeyrek asır dikkatle incelendiğinde bu sürecin, bütün toplumları tehdit eden bir mahiyete bürünmesi noktasında ciddi faaliyetlerin yürütüldüğü ve ideolojik bir hâle evrildiği görülmektedir.

Dinlerin, korunmasını hedeflediği ve insanlık için vazgeçilmez esasları oluşturan makâsıdü’ş-şerîa, insan türünün dünya hayatını fıtrata uygun bir şekilde sürdürebilmesinin asgari düzeydeki ilkelerini ifade etmektedir. Dinin, hayatın, neslin, malın ve aklın korunmasından ibaret olan bu ilkeler ile insanın/toplumun varlığını sürdürebilmesi arasında telâzümî bir ilişki bulunmaktadır. Öyle ki bu ilkeleri korudukça insan/toplum, varlığını sürdürebilecek; insanın/toplumun varlığı ile de bu ilkeler bir işleve sahip olacaktır. Günümüzde ortaya çıkan sapkın cinsel yönelimler, doğrudan veya dolaylı bir şekilde de olsa nihayetinde bu ilkelere yönelik ciddi riskler barındırmaktadır.

Korunması gerekli bu ilkeler, insan türünün varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için elzem olduğundan bunlara karşı tehdit oluşturabilecek bütün yönelimlere karşı teyakkuzda bulunulup gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, insan varlığının topyekun riske düşmemesi için hem fert hem de toplum ve devlet düzeyinde geçiştirilemeyecek bir vazifedir. Bu ilkeleri korumayı merkeze alan bir yaklaşım, insanlığı koruma gibi bir neticeyi husule getirecektir. Nitekim sapkın cinsel yönelimlere sahip insanlar üzerinde yapılan araştırma ve gözlemlerde de görüldüğü üzere bu sapkınlıklar sonucunda neslin doğal yollarla çoğalıp sağlıklı bir çevrede yetiştirilmesine ket vurulduğu, oluşan ciddi bir sektör sebebiyle yüksek maliyet oranlarıyla malın heder edildiği, ilerleyen süreçlerde sağlıklı muhakeme yetisinin kaybolmasıyla aklın ve en nihayetinde de intiharlar sebebiyle canın ortadan kalktığı bir sürecin varlığı söz konusu olmaktadır. Yine ortaya koyduğu temel esaslarıyla bu tür sapkınlıklara karşı ciddi bir tepki oluşturan İslam dini de bu sapkınların hedef aldığı veya eylemlerinde başı örtülü kadınlara yer verdirmek suretiyle sulandırmaya çalıştığı korunması gereken bir diğer esası oluşturmaktadır.

Bu çalışma, birbirini tetikleyen bütün bu süreçlere dair resmi/riskleri ortaya koymayı ve başa dönülerek makâsidü’ş-şerîa ilkelerinin korunması suretiyle insanlığın karşılaştığı bu ciddi problemi aşmaya dönük tekliflere yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu sayede Lut kavmini helâke, modern toplumları da insanın taşıması gereken temel niteliklerden yoksunluğa sevk eden bu tür sapkınlıklara karşı bir araya gelerek insanlığı koruma misyonu üstlenecek vicdanını kaybetmemiş insanlara ortak ilkeler üzerinden bir perspektif sunulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Makâsıdü’ş-şerîa, Sapkın cinsel ilişkiler, Cinsel sapmalar, İnsanlık, Fıtrat.