MESANENİN PLAZMOSİTOİD VARYANT ÜROTELYAL KARSİNOMU: OLGU SUNUMU


ÖZSAĞIR Y. Ö. , EREN H., YÜKSEL A. O. , SÖNMEZ B. , DİL E. , OKÇU O.

14. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019, ss.443

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.443

Özet

GİRİŞ:

Plazmositoid ürotelyal karsinom,ürotelyal karsinomun nadir ve agresif seyirli olduğu bilinen bir varyantıdır. Biz bu olgu sunumunda, acil servise akut batın tablosunda başvuran hastanın klinik bulgularını ve tümörün histopatolojik özelliklerini sunmayı amaçladık.

OLGU:

56 yaşında erkek hasta, batın sağ alt kadran ağrısı ile dış merkeze başvurmuştur. Yapılan kontrastsız bilgisayarlı tomografi görüntülemede, sağda grade 2 hidroüreteronefroz(HUN), infrarenal seviyeden periçekal ve inguinal alana uzanan yaygın sıvı koleksiyonu olması üzerine hasta acil servisimize sevk edilmiştir.

Hasta tarafımıza sağ HUN nedeni ile danışılmıştır. Fizik muayenede sağ alt kadranda defans ve sağda skrotuma uzanan herni kesesi saptanmıştır. Laboratuar incelemesinde anormal değer ve ek hastalık bulgusu görülmemiştir. Genel cerrahi tarafından inguinal herni olarak değerlendirilen ve sonrasında kontrastlı manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapılan hastada, mesane sağ lateral duvarda, üreterovezikal bileşke düzeyinde, yaklaşık 4x2 cm boyutlu asimetrik duvar kalınlaşması, infrarenal seviyeden pelvise doğru uzanım gösteren belirgin kontrast tutulumu göstermeyen mayi, mesane sağ lateral duvarda tariflenen asimetrik duvar kalınlaşması alanında diffüzyon kısıtlanması tespit edilmiştir. Görüntüleme sonrasında hastaya sistoskopi ve inguinal herni onarımı planı yapılmıştır. Sistoskopi esnasında mesane sağ üreter orifisi üzerinde yaklaşık 2cm boyutlu, yüzeyden kabarık, invaziv görünümde tümoral oluşum gözlenmiştir. Kitleye komplet rezeksiyon yapılıp derin taban örneklemesi uygulanmıştır. Ardından genel cerrahi tarafından herni onarımı yapılmıştır. Cerrahi spesimenin histopatolojik incelemesinde diskoheziv tekhücreler ve kordonlar halinde dizilenen egzantirik nükleuslu, belirgin eozinofilik sitoplazmalı hücrelerden oluşan neoplazm saptanmıştır. Neoplazmda immünohistokimyasal olarak CK7 ve CD138 ekspresyonu görülmüştür. Histopatolojik tanı invaziv ürotelyal karsinom plazmositoid varyant olarak değerlendirilmiştir. Uzak metastaz taraması yapılan hastada metastaz izlenmemesi üzerine hastaya radikal sistoprostatektomi + ilealconduit+ genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu operasyonları yapıldı. Postop 6. Günde hasta öneriler ile taburcu edildi.Rezeksiyon materyalinin histopatolojik incelemesinde perivezikal yağ doku infiltrasyonu ve sağ iliak lenf nodunda metastaz izlenmiştir. Bunun üzerine hastaya medikal onkoloji tarafından gemsitabin-sisplatin kombinasyonu içerenkemoterapi rejimi uygulanmıştır.

SONUÇ:

Mesanenin plazmositoid varyant ürotelyal karsinomu nadir görülmekte olup genellikle agresif seyirli olmaktadır. Biz bu vakada, akut batın tablosu ile gelen, mesane tümörüne eşlik eden inguinal hernisi olan olguya ait bulguları sunduk. Karın ağrısı ile gelen non-travmatik hastalarda HUN ve ürinom tespit edilmesi halinde etiyolojide mesane tümörü olabileceğine vurgu yapmak istedik.

Anahtar Kelimeler : Plazmositoid varyant, ürinom, ürotelyal karsinom