Türkçe Dersi Biçimbilgisi Öğretiminin Dilbilimsel İlkeler Açısından İncelenmesi


Sancı Uzun D.

XVII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 September 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

TÜRKÇE DERSİ BİÇİM BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN DİL BİLİMSEL İLKELER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 

Bir dizge olan dilin sesbirimleri, biçimbirimleri ve anlam birimleri çizgisellik ve çift eklemlilik ilkeleri doğrultusunda bir araya gelir ve iletiyi oluşturur. Her dilin iletiyi oluşturma yolu yani dizgesi kendine özgü olduğu için bu dizgeyi oluşturan kuralları da birbirinden farklıdır. Dilbilim anlayışı ile dil; dil çalışmalarının nesnesi olmuş, kendisi olarak ve kendisi için incelenmeye başlanmıştır. Sonuçta da dili oluşturan birimler, bu birimlerin birleşim kuralları ve işlevleri yeniden tanımlanmıştır. Eklemeli dillerin tipik temsilcisi olan Türkçede birimler ekleme yoluyla ilişkilendirilir. Birinci eklemlilik düzeyindeki anlamlı birimlerin ve görevli birimlerin de ikinci eklemlilik düzeyindeki sesbirimlerin de eklemleme kuralları Türkçeye özgüdür. Bu nedenle Türkçenin dil bilimsel bakış açısıyla ele alınıp betimlenmesi, ana dili olarak doğru konuşulması ve yazılmasını sağlayacak kurallarının bu incelemeler sonucu elde edilen verilere göre düzenlenmesi gereklidir.

Dil edimini bilgi ve bilinçle işleyerek dil bilinci oluşturmayı amaçlayan Türkçe derslerinde anlamlı ve görevli biçimbirimler, biçimbirimler arası ilişkiler ve birleşim kuralları “biçim bilgisi” alanı çerçevesinde öğretilmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı Dilbilim ilkeleri doğrultusunda öğretim yapılmasını ön görmekte, Türk dili üzerine yapılan dilbilimsel çalışmalar bilimsel ve güncel veriler sunmaktadır. Ancak okullarda dil bilgisi öğretiminin geleneksel anlayışla devam ettirildiği görülmektedir.

Çalışmada, Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitapları biçim bilgisi konuları açısından incelenecek, kazanım ve etkinliklerin dilbilimsel temellerle karşılaştırması yapılacaktır. Böylece eksiklik ve hataların tespiti, bu eksikliklerin tamamlanmasına yönelik önerilerin yapılması mümkün olacaktır.

Çalışma betimsel analiz yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilecek. İçerik analiziyle tespit edilecek veriler yorumlanarak sonuçlar oluşturulacaktır.

Anahtar Sözcükler: biçim bilgisi, dilbilim, Türkçe, dilbilgisi öğretimi.