The Evaluation of Concept Maps Drawn by Preservice Primary School Teachers’ about States of Matter.


Aytar A., Kurt S.

International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.1976-1981

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1976-1981
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: Concept map is an educational technology tool that can be used in order to facilitate learning, control the learning process and bring out misconceptions in learning environments. Thus, investigation of teacher candidates’ knowledge towards concept maps is important. In this study, to evaluate the concepts maps drawn by the teacher candidates who were in their last year of faculty and to determine for which purposes this concept maps will be used in learning were aimed. The sample of this study was 48 teacher candidates who were having education in Rize University education faculty. For the study candidates were asked to draw a concept map about the “states of matter”. Then an open-ended question was asked about for which purposes and in which phases of the lesson they will be use this map. The concept maps of teacher candidates were analyzed with the developed rubric while open-ended questions analyzed qualitatively. As a result few teacher candidates were detected to be sufficient to draw concept maps. Also some misconceptions of teacher candidates about “states of matter” were determined. Finally, some suggestions were made based on the results of the study.

Key words: Preservice Primary School Teacher, Concept map, States of Matter

Özet: Kavram haritaları, öğretim ortamlarında öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenme sürecini kontrol etme ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarma gibi amaçlarla kullanılabilen faydalı bir eğitim teknolojisidir. Bu bağlamda öğretim sürecinde rol alacak olan öğretmen adaylarının kavram haritalarına yönelik bilgi ve becerilerinin araştırılması önemlidir. Bu çalışmada son sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmen adaylarının “maddenin halleri” konusunda çizdikleri kavram haritalarını değerlendirmek ve öğretimde hangi amaçlarla kullanabileceklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Rize Üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında adaylardan maddenin halleri konusunda bir kavram haritası çizmeleri istenmiştir. Daha sonra adaylara kavram haritalarının dersin hangi aşamasında ve ne amaçla kullanabileceklerine dair bir açık uçlu soru yöneltilmiştir. Adayların çizdikleri kavram haritaları geliştirilen rubrik ile analiz edilmiştir. Açık uçlu soruya verilen cevaplar ise nitel yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının kavram haritası çizme konusunda çok azının yeterli olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışmada öğretmen adaylarının maddenin halleri konusunda bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmen Adayı, Kavram Haritası, Maddenin Halleri