Anterior Mediastinal Hastalıkları


TÜRÜT H., TÜLÜCE K., SEVİLGEN G.

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, vol.8, no.3, pp.107-117, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Mediastinal lezyonların yönetimsel stratejisine ışık tutması açısından, lezyonun yerleşim yerinin net bir biçimde tariflenmesi ve mediastendeki diğer anatomik yapılarla olan komşuluk ilişkilerinin ortaya konması sadece çok kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri ile mümkündür. Mediastende görülen lezyonlar geniş bir histopatolojik spektruma sahiptir. Tüm mediastinal lezyonların yaklaşık yarısı anterior mediastende lokalizedir. Genel olarak tüm mediastinal lezyonların 2/3’ünün benign karakterde olduğu bilinmektedir. Anterior mediastinal lezyonların yönetiminde demografik, morfolojik ve radyolojik veriler özellikle tanı, ayırıcı tanı ve akabinde belirlenecek yol haritasının tespitinde en önemli safhayı oluşturur. Bu üçlü korelasyon hastanın bir sonraki aşamasının belirlenmesinde genellikle yeterlidir. Görüntüleme yöntemleri ile mediastinal bir lezyonun tanısı konduğunda, mevcut lezyonun malignensi riskinin belirlenmesi, izlenecek basamaklar için en önemli belirleyici unsurdur. Çok kesitli BT kullanılarak mediastinal bir patolojinin lokasyonu ve morfolojik özellikleri hakkında hemen hemen yeteri düzeyde veri elde edilebilir. Eğer ayrıntılı klinik değerlendirme ile görüntülemede elde edilen verilerin korelasyonuna rağmen halen arada kalınıyorsa, MRG ve PET/CT veya ilave biyopsi ile örnekleme yapılması (görüntüleme rehberliğinde veya cerrahi teknikler kullanılarak) tanının netleştirilmesinde kullanılması gereken metodlar olmalıdır. Ancak bazı lezyonlar kendine has klinik ve radyolojik semptom ve bulgular gösterebildiğinden, tamamında biyopsi işlemine gerek kalmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anterior mediasten, timus, mediastinal lenfoma, mediastinal germ hücreli tümör.