TREATMENT OF A TOOTH WITH EXTERNAL RESORPTION BY HEMISECTION: A CASE REPORT EKSTERNAL REZORPSİYON BULUNAN DİŞİN HEMİSEKSİYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU


Şanal Çıkman A., Zihni Korkmaz M., Günaçar D. N.

15. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.259-260

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-260
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: In this case report, it is aimed to present the hemisection treatment applied to tooth #37 with severe external resorption and its 1-year follow-up. Case: In the clinical examination of a 32-year-old female patient who applied to our clinic with the complaint of spontaneous pain in her tooth #37, cavitation was detected in the distal surface of the tooth at the level of the cemento-enamel junction. In the radiographic examination, an irregular radiolucent area consistent with external resorption was observed and the patient was referred to CBCT scan for detailed examination. CBCT scan confirmed the presence of extensive external resorption starting from the distal portion of the crown and progressing towards the distal root. It was decided that the distal root and crown could not be treated with traditional methods, and it was planned to remove the distal part of the tooth by hemisection and keep the mesial part in the mouth by applying root canal treatment. After taking informed consent, the access cavity was opened under local anesthesia, root canals were prepared with Scope endo files and obturated with resinbased root canal sealer and gutta-percha. The tooth was temporarily restored with glass ionomer and the patient was referred to the Periodontology clinic for the hemisection procedure. Under local anesthesia, the tooth was cut in the buccolingual direction up to the furcal area with a carbide fissure bur and the tooth was divided into two. The distal part was extracted atraumatically and the extraction socket was rinsed with saline. At two weeks’ follow-up, the extraction socket was healed and the asymptomatic mesial part was restorated with composite resin. Results: In the 1-year follow-up, the tooth was functional and asymptomatic. No apical radiolucency was detected on the radiograph. Clinically, periodontal tissues were healthy and no pathological pocket was observed. Conclusion: In severe external resorption cases involving one root of the mandibular molar teeth, the healthy part of the tooth can be kept in function by hemisection and prevent the requirement of implant and prosthetic restoration.

Amaç: Bu vakada şiddetli eksternal rezorpsiyon bulunan 37 numaralı dişe uygulanan hemiseksiyon tedavisi ve 1 yıllık takibinin sunumu amaçlanmaktadır. Olgu: 37 numaralı dişinde spontan ağrı şikayeti ile kliniğimize başvuran 32 yaşındaki bayan hastanın klinik muayenesinde dişin distalinde mine sement sınırı seviyesinde sondlamada kavitasyon tespit edildi. Radyografik değerlendirmesinde eksternal rezorpsiyonla uyumlu düzensiz radyolüsent alan gözlendi ve hasta detaylı muayene için KIBT taramasına yönlendirildi. KIBT taramasında kuronun distal kısmından başlayarak distal köke doğru ilerleyen yaygın bir eksternal rezorbsiyon varlığı onaylandı. Distal kök ve kuronun geleneksel yöntemlerle tedavi edilemeyeceğine karar verilerek, hemiseksiyon ile dişin distal parçasının çıkarılması ve mezial parçanın kök kanal tedavisi uygulanarak ağızda tutulması planlandı. Hastadan onam alındıktan sonra lokal anestezi altında giriş kavitesi açıldı, kök kanalları Scope endo eğelerle prepare edildi ve rezin içerikli kanal patı ve guta perka ile dolduruldu. Diş cam iyonomer ile geçici olarak restore edildi ve hasta hemiseksiyon prosedürü için Periodontoloji kliniğine yönlendirildi. Lokal anestezi altında karbid fissür frez ile diş bukko-lingual yönde furkal alana kadar kesildi ve diş ikiye ayrıldı. Distal parça atravmatik bir şekilde çekildi ve çekim soketi serum fizyolojik ile yıkandı. 2 hafta sonraki kontrol randevusunda çekim soketinin iyileştiği görüldü ve asemptomatik olan mezial parçaya kompozit rezin ile daimi restorasyon yapıldı. Bulgular: Hastanın 1 yıllık takibinde dişin fonksiyonda ve asemptomatik olduğu tespit edildi. Radyografta apikal radyolüsensi saptanmadı. Periodontal dokular klinik olarak sağlıklıydı ve patolojik cep oluşumu görülmedi. Sonuç: Alt molar dişlerde tek kökü içeren ileri düzey eksternal rezorpsiyon vakalarında hemiseksiyon tedavisi ile dişin sağlam kısmı fonksiyonda tutularak implant, protetik restorasyon gibi tedavi gereksinimlerinin önüne geçilmesi sağlanabilir