Evaluation of Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Healthcare Workers and Students on Rational Drug Use


Creative Commons License

Yıldız İ. E.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.493-502, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: As in the whole world, in our country, too, irrational drug use is one of the importanthealth problems. Our study aimed to examine the knowledge, attitudes, and behaviors of healthcare workersand students in an educational research hospital on rational drug use. Materials and Methods: For this cross-sectional study, no sample was selected. A face-to-face questionnaire was applied to a total of 748 study participants. We analyzed the data by using descriptive statistics and chi-square tests. Results: Among healthcare workers and students, doctors were found to be the most educated group on rational drug use, with 87.2%. They were also the group, who had been taking the most drugs without a prescription, who had had a drug prescription printed the most with the thought that it might be necessary, and who had used antibiotics the most in flu. Students had the lowest rate of attitude and behavior regarding rational drug use. The analgesics were found to be the most prescribed drug in the surveyed groups. The most drug-prescribed group was nurses, with 43.8%. Conclusions: Awareness training, continuity of education, and transformation of knowledge into behavior should be planned and ensured in healthcare workers and students.

Amaç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir. Çalışmamız, bir eğitim araştırma hastanesindeki sağlık çalışanlarının ve öğrencilerin akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını incelemeyi amaçlamıştır. Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışma için örneklem seçilmedi. Toplam 748 çalışma katılımcısına yüz yüze anket uygulanmıştır. Verileri tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testleri ile analiz ettik. Bulgular: Sağlık çalışanları ve öğrenciler arasında, doktorlar % 87,2 ile akılcı ilaç kullanımı konusunda en eğitimli grup olarak bulunmuştur.Ayrıca reçetesiz en çok ilaç alan, gerekli olabileceği düşüncesiyle en fazla ilaç reçetesi yazdırttıran ve gripte en çok antibiyotik kullanan grup da onlardı. Öğrenciler akılcı ilaç kullanımına ilişkin en düşük tutum ve davranış oranına sahipti. Ağrı kesici araştırmaya katılan gruplarda en çok reçete edilen ilaç olarak bulundu. En çok ilaç reçete edilen grup% 43,8 ile hemşirelerdi. Sonuç: Sağlık çalışanları ve öğrencilerde, farkındalık eğitimi, eğitimin sürekliliği ve bilginin davranışa dönüştürülmesi planlanmalı ve sağlanmalıdır.