THE EFFECT OF ERGONOMICS TRAINING AND EXERCISE ON MUSCULOSKELETAL DISORDERS AND JOB SATISFACTION IN UNDERGROUND MINERS


Yağcı M., Yıldızlar O., Yıldırım M.

4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Erzurum, Turkey, 28 April 2022, pp.623-624

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.623-624
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

It is known that Musculoskeletal System Disorders (MSDs) occur as a result of exposure to physical, environmental, personal, psychosocial and organizational risks in the workplace and it is the most common among work-related diseases. MSDs bring along loss of function, depression, absenteeism and job dissatisfaction, posing a threat to work accidents and occupational diseases. MSDs are an important health problem for miners. This study was carried out on blue-collar operations department workers in an underground copper mine operating in Rize province. In the study, first of all, the frequency of MSDs of the miners was determined, and then the biopsychosocial effects of ergonomics training and exercise practices on the miners were evaluated. In the first stage of the research, descriptive information was obtained by using the personal information form and the musculoskeletal system assessment scale which has international validity and reliability. In the second stage of the research; Workers who had musculoskeletal complaints in any part of their body in the last 12 months and met the participation criteria were included in the ergonomics training and exercise program. The data before and after the ergonomics training and exercise program were compared. The frequency of musculoskeletal complaints in miners in the last 12 months is 78%. Statistically significant reduction in musculoskeletal system complaints was made when the ergonomics training and exercise program were compared for nine body regions before and after; a significant increase was found in job satisfaction scores (p<0.005). A significant decrease was obtained in ergonomic risk measurement scores, and it was found that there was a high negative correlation between ergonomic risk scores and job satisfaction scores, especially for manual handling jobs. It has been observed that the applied ergonomic interventions contribute to the biopsychosocial aspect of mine workers. Ergonomics training and exercise program are effective in combating MSDs in miners.

İş yerinde var olan fiziksel, çevresel, kişisel, psikososyal ve örgütsel risklere maruziyet sonucunda Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları (KİSR)’nın meydana geldiği ve işe bağlı hastalıklar icinde en sık görülme oranına sahip olduğu bilinmektedir. KİSR; fonksiyon kaybını, depresyonu, işe gitmemeyi ve iş memnuniyetsizliği beraberinde getirerek iş kazası ve meslek hastalıkları için bir tehdit oluşturmaktadır. KİSR madencilerde önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışma, Rize ilinde mekanize üretim yapan bir yeraltı bakır maden işletmesinde mavi yakalı operasyon bölümü işçileri üzerinde yapılmıştır. Çalışmada madencilerin öncelikle KİSR sıklığı saptanmış olup sonrasında ergonomi eğitimi ve egzersiz uygulamalarının madenciler üzerine olan biyopsikososyal etkileri değerlendirilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında kişisel bilgi formu ve uluslararası geçerlilik ve güvenilirliği olan kas iskelet sistemi değerlendirme ölçeği kullanılarak tanımlayıcı bilgilere ulaşılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında; son 12 ay içinde vücudunun herhangi bir bölgesinde kas iskelet sistemi şikayeti saptanan, katılım kriterlerini sağlayan işçiler ergonomi eğitimi ve egzersiz programına dâhil edilmiştir. Ergonomi eğitimi ve egzersiz programı öncesi ve sonrası veriler karşılaştırılmıştır. Madencilerde son 12 ay içinde kas iskelet sistemi şikayet sıklığı %78’dir. Ergonomi eğitimi ve egzersiz programı öncesi-sonrası dokuz vücut bölgesi için karşılaştırılma yapıldığında kas iskelet sistemi şikayetlerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma; iş doyum puanlarında anlamlı artış bulunmuştur (p<0.005). Ergonomik risk ölçüm puanlarında anlamlı düşüş elde edilmiş ve özellikle elle taşıma işleri için ergonomik risk puanları ile iş doyumu puanları arasında negatif yönde yüksek korelasyon olduğu bulunmuştur. Uygulanan ergonomik müdahalelerin maden işçilerine biyopsikososyal  açıdan katkı sağladığı görülmüştür. Ergonomi eğitimi ve egzersiz programı madencilerde KİSR ile mücadelede etkilidir.