Investigation of Yield and Quality Parameters of Barley Genotypes in Diyarbakır and Şanlıurfa Conditions


KIZILGEÇİ F., AKINCI C., albayrak o., BİÇER B. T., BAŞDEMİR F., Yıldırım M.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.Özel sayı-1, pp.146-150, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: Özel sayı-1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.146-150
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

The aim of this study was to investigate the differences of barley genotypes that developed by DicleUniversity agricultural faculty, respect to check cultivars for yield and quality traits. Experiments wereconducted at Dicle University, Agricultural Faculty experiment field and Siverek locations during 2013-2014growing season. The experiment was arranged in accordance with a completely randomized block designwith four replications. Three barley genotypes which developed by University of Dicle, Faculty of Agricultureand two barley genotype (Samyeli and Altıkat ) which developed by GAP International Agricultural Researchand Training Center were used as material. The traits of SPAD value, grain yield, thousand kernel weight,protein content, starch and test weight were investigated in study. The location effects were found outsignificantly different for all studied traits, while genotypic differences were found significant for all investigatedtraits except SPAD value. Location x genotype interaction was not significant for any traits. The grain yieldof barley genotypes changed in the range of 324.3-445.8 kg/da. Highest grain yield and thousand kernelweight (46.84 g) obtained from 'Samyeli' variety. Highest protein content obtained from DZ12-2 (%16.21).Among advanced lines, DZ7-07 was determined as promising genotype.
Bu çalışmada, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından geliştirilen arpa genotiplerinin standart çeşitlerkarşısında verim ve kalite özellikleri bakımından farklılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, tesadüfblokları deneme desenine göre, 2013-2014 yetiştirme sezonunda, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi denemealanı ve Siverek lokasyonlarında 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Materyal olarak Dicle Üniversitesi ZiraatFakültesi tarafından geliştirilen 3 arpa genotipi ve kontrol amaçlı olarak GAPUTAEM tarafından tescil edilmiş2 arpa çeşidi (Samyeli ve Altıkat) kullanılmıştır. Çalışmada; SPAD değeri, tane verimi, 1000 tane ağırlığı,protein oranı, tanede nişasta oranı ve hektolitre ağırlığı özellikleri incelenmiştir. İncelenen tüm özelliklerüzerine lokasyon etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. Genotipler arasındaki farklılıklar incelendiğinde SPADdeğeri hariç incelenen özelliklerin tümünde genotipin etkili olduğu görülmüştür. İnteraksiyon etkisi iseincelenen tüm özelliklerde önemsiz çıkmıştır. Arpa genotiplerinde tane verimi 324.3 kg/da ile 445.8 kg/daarasında değişmiştir. En yüksek tane verimi ve bin tane ağırlığı (46.84 g) Samyeli çeşidinden elde edilmiştir.En yüksek protein oranı ise DZ12-2 genotipinden (%16.21) elde edilmiştir. İleri hatlardan DZ7-07 genotipiçeşit adayı olarak değerlendirilebileceği ön görülmüştür.