Yetişkinlerde Alçakgönüllülük, Dindarlık ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi


VURAL M. E. , AYTEN A.

I. AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Yetişkinlerde Alçakgönüllülük Dindarlık Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

Alçakgönüllülük,  -gerek genel psikolojide gerekse psikoloji biliminin alt dallarında- artan pozitif psikoloji çalışmalarıyla birlikte üzerinde çokça durulan ve yapılan erdemler tasnifinde bir erdem ve pozitif bir karakter gücü olarak nitelendirilen bir kavramdır. İnsanın kendisini olduğu gibi kabul etmesini ve toplumla sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayan psikolojik iyi olma hali; bireyin hayatı anlamlandırma sürecinde etkin rol oynayan ve ''yaşanan din'' olarak ifade edilen dindarlık ve alçakgönüllülük, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Yetişkin bireylerde alçakgönüllülük, dindarlık ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırma 2015 yılında İstanbul örnekleminde yaşları 18-65 arasında değişen 315 yetişkin birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. 146 erkek (%46,3) ve 169 kadından (%53,7) oluşan örnekleme öncelikle kişisel bilgi formu, Alçakgönüllülük Ölçeği, Dindarlık Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeklerinin yer aldığı bir anket formu uygulanmış, daha sonra ise SPSS istatistik programı ile elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Öncelikle katılımcıların alçakgönüllülük ortalaması (M=3,25), psikolojik iyi oluş ortalaması (M=2,25) ve dindarlık ortalaması (M=4,51) hesaplanmıştır. Ardından yapılan test ve analizler sonucunda genel dindarlık ve dindarlığın tüm boyutları ile alçakgönüllülük arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (p<,01). Ayrıca Psikolojik İyi Oluş ile yaş, gelir durumu ve eğitim düzeyi değişkenleri arasında; Dindarlık ile de cinsiyet, medeni durum ve gelir durumu arasında anlamlı ilişkilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<,05).

Anahtar Kelimeler:  Alçakgönüllülük, Dindarlık, Psikolojik İyi Oluş, Pozitif Psikoloji