COLLECTION IN TURKISH TAX LAW


Creative Commons License

Olgun İ.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: On İki Levha Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The government needs financing in order to fulfill its various functions and especially to provide public services. A significant portion of the said financing need of the government is met from tax revenues. When the 2021 budget figures of our country examined, it is seen that the share of tax revenues in the total budget revenue is 58.51%. This indicator appears as a proof of the importance of taxes for the government.

The key point in the collection of taxes is that the taxpayers pay their tax debts on time in accordance with the law. However, if the taxpayers do not pay their tax debts in due time, the tax administration will collect the taxes by force. Since taxation is a complex process that starts with the taxable event and consists of the stages of assessment, notification, accrual and collection, some problems and conflicts arise between the taxpayers, tax responsibles and the tax administration during both the voluntary payment of taxes and the forced collection.

In our study, besides these problems and conflicts, controversial provisions in the legislation were endeavoured to be determined. As a result, these controversial provisions and the problems and disputes encountered in practice have been examined within the framework of both the decisions of the judicial organs and the opinions of the tax administration, and solution proposals have been tried to be presented.

Devlet çeşitli işlevlerini yerine getirebilmek ve özellikle de kamu hizmetlerini sunabilmek için finansmana ihtiyaç duymaktadır. Devletin söz konusu finansman ihtiyacının önemli bir kısmı ise vergi gelirlerinden karşılanmaktadır. Ülkemizdeki 2021 yılı bütçe rakamları incelendiğinde, vergi gelirlerinin toplam bütçe geliri içindeki payının %58.51 olduğu görülmektedir. Bu gösterge vergilerin devlet açısından öneminin bir ispatı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vergilerin tahsilinde esas olan mükelleflerin vergi borçlarını vadesinde kanuna uygun surette ödemeleridir. Ancak mükelleflerin vergi borçlarını vadesinde ödememeleri durumda vergi idaresi vergileri cebren tahsil etme yoluna gidecektir. Vergilendirme işlemi vergi doğuran olayla başlayan ve tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından oluşan karmaşık bir süreç olduğundan hem vergilerin rızaen ödenmesi hem de cebren tahsili sırasında mükellefler ve vergi sorumluları ile vergi idaresi arasında bir takım sorunlar ve uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.

Çalışmamızda söz konusu bu sorunlar ve uyuşmazlıkların yanı sıra, mevzuatta bulunan tartışmalı hükümler de tespit edilmeye çalışılmıştır.  Neticede, tespit edilen bu tartışmalı hükümler ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve uyuşmazlıklar, gerek yargı organlarının kararları ve gerekse vergi idaresinin görüşleri çerçevesinde inceleme konusu yapılarak, çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.