EVALUATION OF PARENTS' KNOWLEDGE LEVELS AND BEHAVIORS ABOUT CIRCUMCISION


Creative Commons License

ÇELİK İ., KÖMEAĞAÇ A., İŞSEVER O., BEKTAŞ M.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.4, pp.539-547, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This research was planned to evaluate the knowledge level and behaviors of parents who have boys between the ages of 0-18 about circumcision. Method: The research is planned descriptively and cross-sectionally. In the study, the data were collected through the socio-demographic data collection form and the Circumcision Information Questionnaire developed by the researchers. Research data were analyzed with the SPSS 22.0 program. Results: 163 parents participated in the study. Participants; 53.4% (n=87) are male and 65.6% (n=107) are university graduates. The mean score of the Circumcision Information Survey of the participants was found to be 10.75±1.51 (min=5, max=13). Conclusion: For a healthy circumcision process, it is important that parents and the team to perform the circumcision decide all stages in cooperation. It is thought that this study, prepared in the light of current literature and guides, will contribute to more comprehensive studies and to establish common standards.
Amaç: Bu araştırma 0-18 yaş arasında erkek çocuğu olan ebeveynlerin sünnet hakkındaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Araştırmada veriler sosyo-demografik veri toplama formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Sünnet Bilgi Anketi ile toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 163 ebeveyn katılmıştır. Katılımcıların; %53.4’ü (n=87) erkek, %65.6’sı (n=107) üniversite mezunudur. Katılımcıların Sünnet Bilgi Anketi puan ortalamaları 10.75±1.51 (min=5, max=13) olarak bulunmuştur. Sonuç: Sağlıklı bir sünnet süreci için ebeveynlerin ve sünneti gerçekleştirecek ekibin tüm aşamalara iş birliği içinde karar vermesi önemlidir. Güncel literatür ve rehberler ışığında hazırlanan bu çalışmanın daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına ve ortak standartların oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.