Rize Halkevinin Sosyal ve Kültürel Alandaki Faaliyetleri


BAŞARAN S.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.5, no.12, pp.620-634, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Halkevleri; daha çok halkın sosyal ve kültürel düzeyini arttırmak, devrimlerin benimsenmesine yardımcı olmak ve bunun bir sonucu olarak Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) halk arasında kökleĢmesini sağlamak amacıyla tesis edilmiĢ kurumlardır. Rize Halkevi, halkevlerinin ilk açıldığı 1932 yılında kurulmuĢ ve halkevlerinin kapatıldığı 1951 yılına değin faaliyetlerine devam etmiĢtir. Burada yürütülen faaliyetlerin baĢında konferans, kurs, spor ve müzik etkinlikleri gelir. Halkı farklı yönlerden geliĢtirmeyi hedefleyen halkevinin Ģehre farklı bir renk kattığı ve bazı değerler kazandırdığı söylenebilir. Maddi imkânsızlıklar ve nitelikli üye sayısının azlığı, çalıĢmalarını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerdir. Diğer taraftan CHP’nin halk arasında tutunmasına yönelik hedeflerde de arzulanan baĢarıya ulaĢılamamıĢtır. Bu baĢarısızlığın temel nedenleri, Halkevi aracılığıyla yapılan kültürlenme etkinliklerinin halkın büyük bir çoğunluğu tarafından benimsenmemesi ve halktaki olumsuz CHP algısıdır. Bu çalıĢmada Rize Halkevinin sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerine değinilmiĢ, ağırlıklı olarak gazete ve arĢiv belgelerinden faydalanılmıĢtır.