Palandöken Meralarının Bazı Kesimlerinde Alınan Ot Örneklerinde Bazı Kimyasal Özelliklerin Otlatma Mevsimindeki Değişim


Creative Commons License

BAKOĞLU A., GÖKKUŞ A., KOC A., ÖZASLAN A.

Int. Animal Nutrition Congress 2000, Isparta, Turkey, 4 - 06 September 2000, vol.1, no.1, pp.471-478

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.471-478
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

ABSTRACT: This stucY was conducted in.Tuz-cu Village Rangelands in Eraırum befueen l992 and 1993, Plant samPles taken ho. u"tton.. south, north ea]t and sumrnit sites of rangeland were investigated in terms of.ch.anges * .-a. pr"r"in, .*j.
temPoral and sPaüal variation in the parameters investiga"rJ..ı ijır"İ*İ.,İ'"ctıt oMmg , wpı tahn dw aKte rc ontents. There were content was higİıer and crude cellulöse table, crude protein w'as lower ;Ö;;Ürİ İı,,. o,to sites. Excepting the bo,,orq plant samples taken from summjt had higher protein but lower crude cellulose cöntent thaıı from the other sites' [n all exPositions, crude Protein
"Jn*nİgradualJy as the a*"r.**J ,uırile crude cellulose content increased tirne Progressed, but this change was rıilativeıy ,ıo*", in ,ummit site. rhe ,rmmıi had higher Ca and Mg contents whereas the bonomİaa nÇne, P ana «
"onr*nr,
temPoral variation ,o*pared with the others. patterns of in minera] content *as siİriıa, to,ttr.ı-g"'ın İro,.i, contents. However, there was an initial increase in Ca and Mg at
't" uğndng oı gr"dü-s..rJ". rır. fluctuation observed berween years in paıaneıers investigated ivas ııue to Jlimatic variation.
The results show that exPosition significantly uŞ."İ"a the temporal variation of hay quaiiğ and gerater elevation enhaıced haY quality. A "§easona] ğuitable C:ranngSystem,, should u" a*ır*a starting grazing in turn from scuth, the botcr4 a gıazsng should'*..'bte, a'u".li" "y*rJi",rrotı Lsiuim;;mİi;t "o]rJb;o"nİ'oİ.",.iao *to. * lowerto highera]titudes. In grazlng sYstem iavorabie foi grazing. In the Plarırıed, Possible mjd season gap in the forage .*il;;Jiry;İ;;;#;;'"#',nro ..*rn,. The speed of decrease in forage quaıity was iıo*.. in the b-onom İı,* in the other sites as water table kept canopy E.een for longer perio,J.

Özsr: Eraırum ili Merkez İIçeye bağlı Tuzcu Köyi meralannda 1gg2-|gg3 yllannda Yıirtıtıılen bu çalışmada; ,T:rln n tabar1 gıiney,.kuJ"v, dogu, batı ve tepe kesinılerinden otlatma sezonu boYunca ls'er gün aralık]arla al,nan'oİ orneuerinae-ı,İ. pİor"ırı ham selüIoz, Ca, Mg p ve K kaPsamırun değŞim seYri incelenmiŞtir. incelene, o*lıİı.ı.r-yoluna., kesirrıler .rrJra" ve zamana bağı olarak önemli değŞinıler gözlenmişiir. rrry ,ryrr, ;;;,; ,ban kesimınde diğerlerine göre daha Yuksek ham Protein ve daha düŞük ham seluloz İ"s"rl* İrya"oıı*iş,ır. Tüan harif tutuiduğunda tepe diğerlerine gÖre daha. Ytiksek t'"' prot"ın oraryni sahip olurke4 ham selüloz oraıu yonunden düşük değere sahiP olan kesimlerden birisi olmuşrur. ilerleyen )anana baği, ourJ-nı, t""Jiı"ra" ham protein orarunda azalma, ham selüloz orarunda ise art,ş uyaeaıırnişır. ıı", protein oranındaki azalmave ham selÜloz orarundak,i
TtıŞm hı,, tepede diğerlerine go." a;a y"r"ş ,"yr.tmiştir. Ca ve Mg kapsanı YÖnünden tePe diğerierine göre aana yuı<Jet J.ğ.;.;;p;;** p ve"K yonunoen taban daha zengin olmuŞtur, MineraJlerin ilerieyen ,^* içersinJe go"..rıİ-oldugu değşim seyri genei manada ham Proteinin değiŞim seYrine benzer olmuştur. Ancak ö. ,; ü;,J, tiı"ng,ç," ı.,rn,ı uıilnış gözjenmiştir.
ffi'ffldzellikİer Yönünden yıllİr arasında görulen farkıiık -itiimin ,"ytJ"ı.ı farklılıktan
Elde ediıen
artan rakmın .sonuçlar degişen yöneyin yem kalitesini önemii derecede etkiledi$ni, ayru şekilde Yem kaiitesine olunılu yono. tutt o;;ı;;;Öu gostermekıedir, B-una göre cüşük raJ<ımdan baŞlaYarak s.lry: batı, doğu, kııze.v v9 tepe veya taban şekJinde yönJendirilecek ..Mevsime IJYgun otlatma Sisterni" Pı'nıu,n*,*"n
'faydai
olucağ ı.r.İo* ,".,]rnışt|r Taban kesimi toprak nemi YÖnünden uYgun hale geldikten sonra otlatmava aıinmalJ;.;, neden_le taban planlanacak otlatma sisteminde Yaz aYlanndi ortaya ç,tr.uk y.. ,ç,g,n, kapatmada dikkate alınması gerekir. çünJ«.i taban suyu yaz aylannda bitki orttısunıin erkenden ı.rrurir,, *g;ii;Jk