KREATİNİN YÜKSEKLİĞİNİN PEROPERATİF KANAMAYA ETKİSİNİ PARSİYEL KALÇA PROTEZİ YAPILAN HASTALAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ


Şahin R., Kazdal C., Balık M. S.

Kemik Eklem 2022, Girne, Cyprus (Kktc), 28 September - 01 October 2022, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.76
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Artroplasti cerrahilerinde mortaliteye neden olan en önemli faktörlerden birisi cerrahi sırasındaki kanamalardır. Diyaliz hastalarının genel popülasyona göre artmış kanama riskine sahip olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda diyalize girmeyen böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda normal popülasyona göre peroperatif kanamanın ne ölçüde arttığını parsiyel kalça protezi cerrahisi yapılan hastalarda saptamayı amaçladık.

Yöntem: Hastanemizde Ocak 2019- Haziran 2022 dönemleri arasında parsiyel kalça protezi yapılan 70 yaş üzerindeki hastalar kreatinin değerlerine göre iki gruba ayrıldı. Kreatinin değeri 1,5 ve üzeri olan diyalize girmemiş 48 hasta ila kreatinin değeri 1,5’ ten daha az olan randomize seçilen 50 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların cerrahi öncesi gün alınan hemoglobin değerleri, cerrahiden hemen sonraki değerler ile karşılaştırıldı. Koagülasyon bozukluğu olan, antikoagülan kullanımı öyküsü olan, peroperatif kanama durdurucu ajan kullanan, malignite öyküsü olan ve 70 yaş altındaki hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Kreatinin değeri 1,5’ ten düşük olan hastaların ortalama hemoglobin değeri 12,2’ den, cerrahi sonrası 10,88’e düşmüştür. Ortalama hemoglobin düşüş miktarı 1,32 olmuştur. Kreatinin düzeyi 1,5 ve üzeri olan hastaların cerrahi öncesi ortalama hemoglobin değeri 10,84’ten, cerrahi sonrası 8,6’ya düşmüştür. Cerrahi sırasında ortalama hemoglobin düşüş miktarı 2,24 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Parsiyel kalça artroplasti cerrahisi uygulanan hastalardan böbrek fonksiyonlarında bozulma görülenlerde kan transfüzyonu gerektirme riski anlamlı derecede daha fazla olduğundan preoperatif kan hazırlığı yapılmalı, peroperatif hemodinami yakın takip edilmeli ve postoperatif dönemde eritrosit replasman ihtiyacı açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca kan transfüzyonlarına bağlı olarak olası pulmoner, septik ve tromboembolik komplikasyonlar açısından bu hastalar daha fazla risk altındadır.